ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
POSTİNFARKT ANGİNA VE UNSTABLE ANGİNA PEKTORİSDE CERRAHİ TEDAVİ
Yavuz ŞENSÖZ, İlyas KAYACIOĞLU, Gökçen ORHAN, Cüneyt KONURAL
Prof. Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Haydarpaşa, İSTANBUL
Amaç: Günümüzde ağırlığı artan akut myokard infarktüsü (AM‹) sonrası erken dönem ve unstabl angina pektoris (USAP) vakalarının cerrahi tedavisinin kabul edilebilirliğini göstermeyi amaçladık. Materyal ve Metod: Ocak 1997- Aralık1998 tarihleri arasında Merkezi’mizde aorta koroner bypas greft (AKBG) yapılan akut myokard infarktüsü sonrası ilk 20 gün ağrıları devam eden 18 (Grup 1) ve son 2 ay içinde AMİ geçirmemiş ancak USAP tablosu olan 31 olgu (Grup 2) preoperatif, intraoperatif ve postoperatif özellikleri yönünden karşılaştırıldı. Preoperatif parametreler içinden yaş, cinsiyet, sigara, hipertansiyon, diabetes mellitus, geçirilmiş AMİ, EF<%30, yatış operasyon arasında geçen süre, preoperatif nitrogliserin kullanımı, sol ana koroner arter lezyonunun varlığı karşılaştırıldı. Her iki grup intraoperatif veri olarak distal anastomoz sayısı, İTA kullanımı, kros klemp süresi, bypass süresi, myokard koruma teknikleri yönünden karşılaştırıldı. Gruplar postoperatif dönemde mortalite, mortalite nedenleri, görülen komplikasyonlar (düşük debi, sternum detaşmanı ve akciğer disfonksiyonu), taburcu olma süreleri yönünden incelendi. Bulgular: İki grup arasında intraoperatif veriler açısından istatiksel anlamlı fark yoktu. Mortalite 1. grupta %22.2 (4/18), 2. grupta ise %3.3 (1/30) idi (p<0.05). Sonuç: Bu hasta gruplarında mortalite ve morbidite yüzdeleri standart AKBG operasyonlarına göre yüksek olsa da kabul edilebilir oranları içinde uygulanmaktadır.
Keywords : Akut myokard infarktüsü, unstabl angina pektoris, aorta koroner bypass greft
Viewed : 42071
Downloaded : 3299