ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Nüks spontan pnömotorakslı olgularda risk faktörleri, klinik ve radyolojik değerlendirme
Burçin Çelik1, Aydın Nadir1, Ekber Şahin1, Melih Kaptanoğlu1, Hasan Demir2, Kamil Furtun2
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas
2Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Samsun
Amaç: Pnömotoraks plevral boşlukta hava toplanması olarak tanımlanmaktadır. Spontan pnömotoraksta (SP) nüks oranı %16 ile %52 arasında değişmektedir. Bu çalışmada nüks SP’nin klinik özellikleri, risk faktörleri, tedavileri ve sonuçları tanımlandı.

Ça­lış­ma­ pla­nı: Nisan 1996-Aralık 2006 tarihleri arasında tedavi edilen 332 SP’li olgudan nüks SP tanısı konan 55 (%16.5) olgu (49 erkek, 6 kadın; ort. yaş 32.8±13.1; dağılım 16-76 yıl) geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastalar yaş, cinsiyet, etyoloji, pnömotoraks atakları, radyolojik ve ameliyat bulguları, tedaviler ve sonuçları açısından değerlendirildi. Başvuru anında bütün hastalara akciğer grafisi çekildi. İlk atakta ilk tedavi olarak tüm hastalara tüp torakostomi uygulandı.

Bul­gul­ar: Çalışma döneminde nüks SP’li 55 hastada 70 SP atağı izlendi. Spontan pnömotoraks 34 olguda (%62) sağ tarafta, 20 olguda (%36) sol tarafta, bir olguda her iki hemitoraksta saptandı. Otuz beş olgu (%64) aktif sigara içicisiydi, 16 olgu (%29) sigara içmiyordu. Olguların 46’sına bilgisayarlı tomografi çekildi. Bilgisayarlı tomografide primer SP’li olguların %53’ünde, sekonder SP’li olguların %95’inde bleb ve/veya bül tespit edildi. Cerrahi tedavi olarak; 22 olguya aksiller torakotomi, 17 olguya lateral torakotomi ve üç olguya video yardımlı torakoskopik cerrahi uygulandı. Ameliyat bulguları olarak; 35 olguda bleb ve/ veya bül saptanırken sekiz olguda herhangi bir parankimal lezyona rastlanmadı. Ameliyat sonrası mortalite izlenmedi. Ortalama hastane yatış süresi 8.1±2.3 gündü.

So­nuç: Spontan pnömotoraksta nüksü önceden tahmin edebilecek bir yöntem henüz yoktur. Nüks SP’de aksiller torakotomi ve video yardımlı torakoskopik cerrahi iyi sonuçları ile güvenilir tedavi yaklaşımıdır.

Keywords : Pnömotoraks; spontan; nüks; risk faktörü; tedavi
Viewed : 16636
Downloaded : 4641