ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner cerrahisi geçiren hastalarda internal torasik arter ve radial arter T greft kullanımı
Nevzat Erdil, Vedat Nisanoğlu, Murat Kaynak, Tamer Eroğlu, Cihan Hasan Berat, Nihat Aydın, Bektaş Battaloğlu
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya
Amaç: Koroner arter cerrahisinde radial arterin (RA) proksimalini sol internal torasik artere (LİTA) anastomoz etmek (T greftleme tekniği), sadece arteriyel greftler kullanılarak tam revaskülarizasyon oranını artırmaktadır. Bu çalışmada LİTA ve RA kullanılarak T greftleme yaptığımız olguların perioperatif, erken ve geç dönem sonuçları irdelendi.

Ça­lış­ma­ pla­nı: Mart 2003 ile Aralık 2006 tarihleri arasında koroner arter bypass cerrahisi uygulanan 1118 hastanın 354’ünde en az bir RA grefti kullanıldı. Bu olgulardan LİTA ve RA kullanılarak T anastomoz konfigürasyonu yapılan 91 hasta (65 erkek, 26 kadın; ort. yaş 58±10.3; dağılım 31-80) çalışmaya dahil edildi. Olguların dördünde iki taraflı İTA, 44’ünde iki taraflı RA kullanılırken, 67’sinde RA ardışık greft tarzında kullanıldı.

Bul­gul­ar: Ortalama distal anastomoz sayısı 3.7±0.9 idi. Erken dönem 30 günlük mortalite oranı %2.2 idi (n=2). Düşük kalp debisine bağlı iki hastada intraaortik balon pompası, 12 hastada inotropik destek ihtiyacı oldu. On iki hastada medikal tedavi ile düzelen atriyal fibrilasyon gözlendi. Hiçbir hastada RA çıkarılmasına bağlı bir komplikasyon tespit edilmedi. Ameliyat sonrası dönemde semptomatik sekiz hastaya ortalama 20.4±10.8 aylık takibinde (7-33 ay) kontrol anjiyografi yapıldı, LİTA açıklık oranı %100, RA açıklık oranı %84.2 idi.

So­nuç: Seçilmiş hastalarda T greftleme tekniği ile LİTA ve RA kullanılarak tam arteriyel revaskülarizasyon düşük mortalite ve morbidite oranları ile güvenle gerçekleştirilebilir.

Keywords : Koroner arter bypass; mamarian arter; miyokardiyal revaskülarizasyon; radial arter
Viewed : 11232
Downloaded : 2504