ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Karotis cisim tümörlerinin tanı ve cerrahi tedavisi
İlker Mataracı, Murat Bülent Rabuş, Kaan Kırali, Burak Kıran, Mehmet Yanartaş, Hasan Sunar, Rahmi Zeybek, Cevat Yakut
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Amaç: Karotis cisim tümörü etyolojisi bilinmeyen, boyunda asemptomatik kitle ile karakterize, nadir ve genellikle benign bir tümördür. Karotis cisim tümörlerinin cerrahi olarak çıkarılması arteriyel ve nöral yapılarla yakın komşuluklarından dolayı güçtür. Bu çalışmada hastalarımızın cerrahi stratejisi ve ameliyat sonuçları değerlendirildi.

Ça­lış­ma­ pla­nı: 1985 Aralık ile 2006 Aralık tarihleri arasında karotis cisim tümörü tanısıyla tedavi edilen dokuz hasta (8 kadın, 1 erkek; ort. yaş 54.22±8.94; dağılım 38-65) bulunmaktaydı. Shamblin sınıflamasına göre altı hasta tip 2, üç hasta da tip 3 olarak değerlendirildi. Hastalarda ameliyat öncesi gelişmiş nörolojik bir komplikasyon yoktu. Ana semptom boyunda ele gelen kitle idi. Bir hasta daha önce cerrahi eksplorasyona tabi tutulmuştu.

Bul­gul­ar: Altı olguda tümör subadventisyal olarak rezeke edilirken, Shamblin tip 3 olan üç olguda karotis arter rekonstrüksiyonu politetrafloroetilen greft ile sağlandı. Hastalar ameliyat sonrası ortalama 41.66±45.36 ay (dağılım 2-138) takip edildi. Hiçbir hastada kalıcı nörolojik komplikasyon veya nüks gözlenmedi. Bir hastada aşırı kanama oldu. Y greft ile arteriyel devamlılık sağlanan hastada geçici fasiyal paralizi görüldü, ancak geç dönemde sekel kalmadı.

So­nuç: Cerrahi eksizyon, karotis cisim tümörleri için ideal tedavi seçeneğidir. Mümkün olduğunca arteriyel devamlılık tam sağlanmalıdır. Kraniyal sinir komplikasyon riskine karşın, nöral yapıların, dikkatli disseksiyon ile cerrahi bölgeden zedelenmeden uzaklaştırılması hedeflenmelidir.

Keywords : Karotis cisim tümörü; karotis arteri; kraniyal sinir komplikasyonu
Viewed : 16928
Downloaded : 4736