ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
ERİŞKİN YAŞ GRUBUNDA PATENT DUKTUS ARTERİYOSUS; FARKLI CERRAHİ YAKLAŞIMLAR
Feza NURÖZLER, Bengi YAYMACI, Nilgün Ulusoy BOZBUĞA, Cevat YAKUT
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, Koşuyolu, İSTANBUL
Giriş: Erişkin yaşlarda PDA tanısı konulan hastalarda pulmoner vasküler resistansda (PVR) yükselme, PDA' da anevrizmatik genişleme ve kalsifikasyon gelişimi gibi sorunlar cerrahi riski ve rekanalizasyon şansını yükseltir ve değişik cerrahi tekniklerin kullanılmasını gerektirebilir. Materyal ve Metod: PDA tanısıyla opere edilen toplam 26 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Pulmoner akımın sistemik akıma oranları (Qp/Qs) ve PVR hesaplandı. PVR değerinin 8 Woods ünitesinden(WÜ) daha yüksek olması inoperabilite sınırı olarak kabul edildi Yedi hastada PDA divize edilirken, 19 hastada çift ligasyon ve transfiksiyon tekniği uygulandı. Uzun dönem takipleri hastalarda % 80 olarak tamamlandı. 15 hastada rekanalizasyon gelişimi ve pulmoner hipertansiyonun regresyonu, geç postoperatif dönemde ekokardiyografi çalışmasıyla değerlendirildi. Bulgular: Toplam 26 hastanın 21'si kadın, 5'i erkek, ortalama yaş 28 (18-54) olarak bulundu. Sağ kalp kateterizasyonu uygulanan toplam 22 hastadan, üç hastada pulmoner hipertansiyon saptanmazken, sekiz hastada hafif, altı hastada orta derece ve beş hastada ileri pulmoner hipertansiyon saptandı. ‹ki hastada Qp/Qs değeri ikiden küçük, 12 hastada iki ile üç arasında, yedi hastada üç ile dört arasında ve bir hastada dörtten büyük bulundu. PVR değeri hiçbir hastada 8 WÜ'den daha yüksek bulunmadı. PVR değerleri, 12 hastada 2 WÜ'den küçük, beş hastada 2-4 WÜ arasında, üç hastada 4-6 WÜ arasında, iki hastada 6 WÜ'den büyük olarak bulundu. Dört hastada duktusun aort tarafında kalsifikasyon, iki hastada duktusta anevrizmatik genişleme saptandı. Hastalarda erken mortalite ve morbidite saptanmadı. Ortalama takip süresi 44 ay (1- 74ay) olarak uzun dönem takipleri tamamlanan 21 hastada geç mortalite saptanmadı. Ekokardiyografi çalışması yapılan hastalarda pulmoner hipertansiyonda regresyon saptanırken, çift ligasyon uygulanan 12 hastada rekanalizasyon gelişimi saptanmadı. Sonuç: Çift ligasyon ve transfiksiyon tekniği pulmoner arter basıncı normal olan veya hafif-orta pulmoner hipertansiyonu olan hastalarda güvenle uygulanabilir. ‹leri derecede pulmoner hipertansiyonu olan hastalarda ise PDA'nın mediyan sternotomi yaklaşımıyla kardiyopulmoner bypass kullanılarak divize edilmesi önerilir.
Keywords : PDA,Yetişkin hastalar
Viewed : 15023
Downloaded : 3038