ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Hemodiyaliz amaçlı arteriyovenöz fistüllerde revizyon gerektiren geç dönem komplikasyonlar
Ali Rahman, Kadir Kaan Özsin
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ
Amaç: Hemodiyaliz hastalarında arteriyovenöz fistül oluşturulması sonrası geç dönemde ortaya çıkan komplikasyonlar ve fistül açıklığı sağlamak için uygulanan cerrahi girişimlerin sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Arteriyovenöz fistül oluşturulmasından en az bir yıl sonra cerrahi girişim gerektiren komplikasyon gelişen 79 hastaya (42 erkek, 37 kadın; ort. yaş 55±13; dağılım 9-73) toplam 101 revizyon işlemi uygulandı. Komplikasyona neden olan fistül yerleri el bileği (n=32, %31.7) ve antekübital bölge (n=69, %68.3) olarak ikiye ayrıldı. Olguların tümü ameliyat öncesinde Doppler ultrasonografi ile incelendi. Hemodiyaliz sırasında veya sonrasında fonksiyonunu yitiren fistüllere ilk 24 saat içinde müdahale edildi.

Bulgular: Ameliyat nedenleri, tromboz (n=40, %39.6), venöz anevrizma (n=24, %23.8) elde iskemi (n=16, %15.8), hematom (n=2, %2), el veya kolda ödem (n=7, %6.9), venöz hipertansiyon (n=8, %7.9) ve enfeksiyon (n=4, %4) idi. Revizyon sonrası trombozlu olguların %52.5'inde açıklık sağlanırken, fistül korunma yüzdeleri anevrizmada %12.5, ödem ve venöz hipertansiyonda %47, iskemik olgularda %68.7 bulundu.

Sonuç: Arteriyovenöz fistüle bağlı gelişen komplikasyonlar, morbidite artışı ve hastanede kalış sürelerinin uzamasına yol açarak hastaların yaşam kalitesini ve süresini olumsuz etkilemektedir. Uygun cerrahi tekniğin kullanılması ve doğru hemodiyaliz girişiyle komplikasyonların azalacağını düşünüyoruz.

Keywords : Anastomoz, cerrahi; arteriyovenöz fistül/komplikasyon; arteriyovenöz şant, cerrahi/komplikasyon; renal diyaliz; vasküler açıklık; vasküler cerrahi işlem.
Viewed : 16116
Downloaded : 3668