ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Soliter pulmoner nod¨¹llerin değerlendirilmesinde flor-18-deoksiglukoz pozitron emisyon tomografisinin rol¨¹
Yavuz Narin1, Muammer Urhan1, Ayşe Mavi2, Z Farrokh Dehdashti3, Barry A. Siegel3
1Division of Nuclear Medicine, GATA Haydarpaşa Training Hospital, İstanbul
2Department of Radiology, Division of Nuclear Medicine, Medicine Faculty of Yeditepe University, Istanbul
3Division of Nuclear Medicine, Mallinckrodt Institute of Radiology, Washington University School of Medicine, St. Louis, Missouri, USA
Amaç: Bu çalışmada niteliği belirsiz tek akciğer nod¨¹l¨¹ olan hastaların ilk m¨¹dahalelerinde fluorine-18-deoksiglukoz pozitron emisyon tomografisinin (FDG-PET) klinik rol¨¹ araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya alınan 158 hastaya (83 erkek, 75 kadın; ort. yaş 64; dağılım 32-91) akciğer grafisi veya bilgisayarlı tomografide tesad¨¹fen saptanan tek akciğer nod¨¹l¨¹n¨¹n (b¨¹y¨¹kl¨¹k <3 cm) metabolik aktivitesinin belirlenmesi amacıyla FDG-PET yapıldı. Bulgular, 43 hastada (%27.2) lobektomi, 97 hastada (%61.4) transtorasik veya açık biyopsi sonrası histopatolojik inceleme; iki hastada (%1.3) bronşiyal yıkama; 16 hastada (%10.1) da altı aydan az olmamak kaydıyla takip sonrası elde edilen klinik bulgular ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaların 119'unda (%75.3) malignite saptandı (115 hastada primer akciğer kanseri, birer hastada kolon kanseri, non-Hodgkin lenfoma, larinks karsinomu ve timoma metastazı). FDG-PET gör¨¹nt¨¹lerinde 121 hastada aktif bir odak izlendi, bunların 115'i gerçek pozitif idi. Altı hastada sonuç yanlış pozitif idi. Bunların dörd¨¹nde tanı histoplasmosis, t¨¹berk¨¹loz, gran¨¹loma ve organize pnömonili histiositosis iken, iki hastada uygulanan transtorasik iğne biyopsisinde maligniteye rastlanmadı. Otuz ¨¹ç hastada FDG-PET ile gerçek negatif sonuç alındı. Bronkoalveoler karsinom ve adenokarsinom tanılı ikişer hastada yanlış negatif sonuç alındı. Bu sonuçlara göre FDG-PET'nin duyarlılık, özg¨¹ll¨¹k, pozitif-negatif öngörd¨¹r¨¹c¨¹ ve doğruluk oranları sırasıyla %96.6, %84.6, %89.2-%95.0 ve %93.7 olarak hesaplandı.

Sonuç: Tek akciğer nod¨¹l¨¹n¨¹n değerlendirilmesinde FDGPET, malignitenin öngör¨¹lmesi ve gereksiz cerrahi girişimlerden kaçınılmasında yararlı, invaziv olmayan, herhangi bir risk ya da komplikasyon taşımayan bir işlemdir.

Keywords : Tanı, ayırıcı; florodeoksiglukoz F18/tanısal kullanım; akciğer neoplazileri/tanı/radyon¨¹klid gör¨¹nt¨¹leme; bilgisayarlı tomografi, emisyon.
Viewed : 10844
Downloaded : 2578