ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Hastanemizde 2006 yılındaki göğüs cerrahisi uygulamaları: 1532 hastanın analizi
Erdal Okur, Altan Kır, Erdal Taşçı, Murat Keleş, İrfan Yalçınkaya Cemal Asım Kutlu, Ali Atasalihi, Semih Halezeroğlu
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Amaç: Gelecek yıllardaki çalışmalarımıza referans oluşturmak ve bu uygulamalardan elde edilen deneyimleri ortaya koyabilmek için, 2006 yılında yaptığımız göğüs cerrahisi girişimleri değerlendirildi.

Çalışma planı: Hastanemizdeki dört göğüs cerrahisi kliniğinde 2006 yılı içerisinde genel anestezi altında 1532 hastada uygulanan 1701 girişim geriye yönelik olarak incelendi. Elde edilen sonuçlar hastanemizdeki göğüs cerrahisi klinik şeflerinin katıldığı toplantılarda görüşülerek onaylandı.

Bulgular: En sık başvurulan göğüs cerrahisi girişimleri torakotomi (n=810, %47.6), mediastinoskopi (n=329, %19.3), videotorakoskopi (n=258, %15.2) ve bronkoskopi (n=209, %12.3) idi. Anatomik rezeksiyon (n=348, %22.7) olarak 115 hastada pnömonektomi, 230 hastada lobektomi, üç hastada segmentektomi yapıldı. Akciğer kanseri nedeniyle yapılan anatomik rezeksiyon sayısı 310 (%20.2) idi. Mortalite 23 hastada (%1.5) görüldü; ölümler kardiak nedenler ve pulmoner emboli (n=9), solunum yetmezliği (n=7), kanama (n=3) ve diğer nedenlerden (n=4) kaynaklanmıştı. Bronkoplevral fistül, pnömonektomi sonrası sekiz (%7.0), lobektomi sonrası iki hastada (%0.9) olmak üzere toplam 10 hastada (%2.9, 10/345) görüldü. Yirmi beş hastaya (25/785, %3.2) retorakotomi yapıldı; en sık nedenler kanama (n=12), uzamış hava kaçağı (n=5) ve bronko plevral fistül (n=4) idi.

Sonuç: Cerrahi kliniklerinde uygulanan girişim sonuçlarının periyodik olarak değerlendirilmesi bu kliniklerde daha iyi sonuçların elde edilmesine önemli katkı sağlamaktadır. Sistematik olarak uygulamaya başladığımız bu yaklaşım ile cerrahi sonuçlarımız uluslararası standartlara uygun hale gelmiştir. Sonuçlarımızın diğer merkezlerle karşılaştırılabilmesi ancak ulusal bir veri tabanı oluşturulması ile mümkündür.

Keywords : Mortalite; göğüs cerrahisi/komplikasyon.
Viewed : 11116
Downloaded : 2531