ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
RADİAL ARTER ROTASYONUNUN KAN AKIM MİKTARINA ETKİSİ
Hasan KARABULUT, Fevzi TORAMAN, Sümer TARCAN, Cem ALHAN, *Sinan DAĞDELEN
Acıbadem Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi, İSTANBUL,
*Kardiyoloji Departmanı, İSTANBUL
Koroner bypass cerrahisinde, radial arterin internal torasik arter gibi greft olarak rutin kullanıma girmesiyle beraber Merkezi’ mizde de radial arter son bir yıl içinde sıklıkla tercih ettiğimiz bir greft olmuştur. Radial arterin pediküllü bir greft olması nedeniyle uygulama sırasında oluşabilecek rotasyonun akım miktarında yapabileceği muhtemel değişiklikler bilinmemektedir. Bu nedenle çalışmamızda, radial arterde meydana gelebilecek rotasyon derecelerinde oluşabilecek akım miktarı değişikliklerini saptamayı amaçladık. Haziran - Temmuz 2000 tarihleri arasında koroner bypass operasyonuna alınan 10 hastada kardiyopulmoner bypassa girmeden önce hazırlanan 15 cm uzunluğundaki sol radial arter proksimal anastomozu asandan aort üzerine yapıldı. 0º,180º, 360º ve 720º’ lerde rotasyon oluşturularak aynı arteriel basınçlarda bir dakika süre ile akım miktarları ölçüldü. Sonuçlar tekrarlayan ölçümler Anova testi ile değerlendirildi ve istatistiksel anlamlılık sınırı olarak p<0.05 değeri alındı. Akım miktarları 0º’ de 214 ± 25 ml,180º’ de 209 ± 20 ml, 360º’ de 208 ± 23 ml, 720º’ de 181 ± 24 ml olarak belirlendi. İstatistiksel olarak akım miktarlarında 0º,180º ve 360º’ de anlamlı bir fark saptanmazken (p>0.05), 720º de istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde azaldığı saptandı (p<0.001). Sonuç olarak; radial arterin pediküllü greft olması ve müsküler yapısı nedeniyle, cerrahi bir hata olarak oluşturulabilecek rotasyonun, onbeş santimetrelik bir uzunlukta 360º’ ye kadar akım miktarında azalma olmadan tolere edilebileceği kanaatine varılmıştır.
Keywords : Radial Arter, CABG
Viewed : 9637
Downloaded : 2659