ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
TİMİK KİSTLER: 5 OLGUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Akın KUZUCU, Şerife Tuba LİMAN, Abdullah İrfan TAŞTEPE, İsmail LEVENDOĞLU, Güven ÇETİN
İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, MALATYA, (**) Atatürk Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, ANKARA
Amaç:
Mediastenin benign lezyonları arasında çok nadir görülen timik kistlerle ilgili 5 olgudan oluşan tecrübelerimizi sunmak istedik.

Materyal ve Metot:
Tüm hastalarımız erkekti ve yaşları 22-38 yaş arasında değişiyordu. Üç hasta semptomatikti. Bir hastada kistik lezyon multiloküle idi. Bir hastada solid kitleyle beraber kistik lezyon saptandı.

Bulgular: İki hastaya median sternotomi, 1 hastaya sağ torakotomi ve diğer hastalara sol torakotomi uygulandı. Kistik lezyon tümünde total olarak eksize edildi. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi ve rekürrens saptanmadı.

Tartışma:
oldukça nadir görülen timik kistler benign lezyonlardır. İzleme almak ve cerrahi dışı diğer tedaviler denenmiş olmasına rağmen tanıdaki ve potansiyel malign lezyonlardan ayrımındaki problemlerden dolayı cerrahi tedavi gerekli olmaktadır.

Keywords : Timik kist, cerrahi
Viewed : 19390
Downloaded : 5376