ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Hemodiyalize bağımlı kronik böbrek yetmezlikli hastalarda açık kalp cerrahisi
Ahmet Refik Turgut1, Ersan Özbudak1, Ali Özerdem1, Emre Özker1, Nuket Bilginer2, Ali Sandıkçı3, Fuat Bilgen4
1 Özel Erdem Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul
2 Özel Erdem Hastanesi, Anestezi Bölümü, İstanbul
3 Özel Erdem Hastanesi, Hemodiyaliz Bölümü, İstanbul
4 Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Amaç: Kronik böbrek yetmezlikli (KBY) hastalarda kardiyak hastalıkların görülme oranı normal nüfusa göre daha yüksektir. Bu çalışmada, kalp cerrahisi uygulanan KBY'li hastaların tedavi sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Çalışmaya, kardiyopulmoner bypass altında kardiyak cerrahi uygulanmış olan hemodiyalize bağımlı son dönem böbrek yetmezlikli 28 hasta (21 erkek, 7 kadın; ort. yaş 59±9; dağılım 42-76) alındı. Yirmi beş hastaya koroner bypass ameliyatı, bir hastaya koroner bypassla birlikte aort kapak replasmanı, iki hastaya ise kapak ameliyatı uygulandı. Bu olguların ameliyat öncesi, ameliyat sırasındaki ve ameliyat sonrası bulguları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Ortalama kros klemp süresi 63±18 dk, toplam perfüzyon süresi ise 84±22 dk idi. Yedi hastada KPB çıkışında inotrop ihtiyacı doğmasına karşın, ameliyat sonrası birinci gün tüm hastalarda inotrop desteği sonlandırıldı. Hiçbir hastada revizyon ihtiyacı olmadı. Ortalama drenaj miktarı 440±110 ml idi. Beş hastada (%18) atriyal fibrilasyon gözlendi; bu hastaların tamamı tıbbi tedavi ile sinüs ritmine döndü. Üç hastada plevral efüzyon nedeniyle torasentez ihtiyacı oluştu. Bir hastada yara yeri infeksiyonu gözlendi. Bir hasta düşük kardiyak debi ve multiorgan yetmezliği nedeniyle kaybedildi. Hastaların yoğun bakımda kalma süresi ortalama 20±4 saat, toplam hastanede yatış süresi 7±1 gün bulundu. Tüm hastalar ameliyat sonrasında kardiyak açıdan asemptomatik olarak diyalize girmeyi sürdürdü.

Sonuç: Hemodiyalize bağımlı KBY'li hastalarda klasik kardiyopulmoner bypass yöntemi kullanılarak kabul edilebilir morbidite ve mortalite ile kardiyak cerrahi uygulanabilir.

Keywords : Koroner arter bypass; böbrek yetersizliği, kronik/komplikasyon; renal diyaliz
Viewed : 20509
Downloaded : 3005