ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
E dalga deselerasyon zamanının kadınlarda egzersiz stres testinde oluşan ST-segment çökmesiyle ilişkisi
Serdar Biçeroğlu1, Ahmet Yıldız1, Mustafa Karaca2, Müge Demirbaş2
1 Atakalp Kalp Hastalıkları Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, İzmir
2 Özel Gazi Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İzmir
Amaç: Koroner arter hastalığı olmayan, korunmuş sol ventrikül sistolik fonksiyonu ve diyastolik disfonksiyonu olan kadın hastalarda egzersiz stres testi (EST) pozitifliği ile transmitral E dalga deselerasyon zamanının ilişkisi incelendi.

Çalışma planı: Egzersiz stres testinde ST-segment çökmesi olmasına rağmen koroner arterleri normal bulunan 20 hasta ile EST'de ST-segment çökmesi olmayan 12 hasta transmitral olarak ölçülen E dalgası deselerasyon zamanı yönünden karşılaştırıldı. İki grup yaş (ort. 53±6), hipertansiyon, tip 2 diabetes mellitus ve sigara kullanımı yönünden benzer özellikler göstermekteydi.

Bulgular: İki grup arasında izovolemik relaksasyon zamanı yönünden anlamlı fark gözlenmezken, E dalgası deselerasyon zamanı ST-segment çökmesi olan grupta anlamlı derecede uzamış bulundu (250±41 msn ve 194±37 msn; p=0.001). İki gruptaki hipertansiyonlu hastalar arasında E dalgası deselerasyon zamanı açısından anlamlı fark bulunmazken (p>0.05), hipertansiyon olmayan hastalarda E dalgası deselerasyon zamanının ST-segment çökmesi görülen grupta anlamlı derecede uzadığı görüldü (262±50 msn ve 178±24 msn; p=0.03).

Sonuç: Bulgularımız, kadınlarda EST'de anlamlı ST çökmesinin koroner arter hastalığı dışında bir nedeninin de, transmitral E dalga deselerasyon zamanının uzaması olduğunu düşündürmektedir.

Keywords : Ekokardiyografi; elektrokardiyografi; egzersiz testi; hipertansiyon/fizyopatoloji; cinsiyet faktörü; ventrikül disfonksiyonu, sol/fizyopatoloji
Viewed : 15448
Downloaded : 3381