ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Derin ven trombozu ile tanı konulmamış malign hastalık arasındaki ilişki
Oral Hastaoğlu1, Onur Sokullu2, Soner Sanioğlu2, Şahin Şenay3, Koray Akkan1, Recep Er1, Fuat Bilgen2
1 Gümüşhane Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Gümüşhane
2 Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
3 Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul
Amaç: Derin ven trombozu ile tanı konulmamış malignite arasındaki ilişki araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmada, kliniğimizde bir yıl içinde derin ven trombozu tanısı konan 45 hasta (22 erkek, 23 kadın; ort. yaş 59±18; dağılım 19-83) ileriye dönük olarak, eşlik eden tanı konulmamış malign hastalık açısından araştırıldı. Bütün olgular sistemik fizik muayene, basit laboratuvar testleri ve abdominopelvik ultrasonografi ile değerlendirildi.

Bulgular: Üç hastada (%6.6) tanı konulmamış malignite saptandı. Bunlar mide, mesane ve akciğer kanserleri idi. On sekiz hasta idiyopatik, 27 hasta sekonder derin ven trombozu grubunda yer aldı. Malignite saptanan hastaların ikisi (%11.1) idiyopatik, biri (%3.7) sekonder derin ven trombozu grubunda idi.

Sonuç: Derin ven trombozlarının zemininde, özellikle idiyopatik olgularda tanı konulmamış bir kanser hastalığının rolü olabilir. Bu hastalarda erken malign hastalık tanısıhasta ve sağlık kurumlarının yararınadır.

Keywords : Neoplazi, bilinmeyen primer/tanı; venöz tromboz/ komplikasyon
Viewed : 12122
Downloaded : 3503