ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
PROSTETİK VASKÜLER GREFT ENFEKSİYONU, 22 OLGUNUN ANALİZİ
Abdullah ERDOĞAN, Necdet ÖZ, İrfan ESER, Abid DEMİRCAN, Levent DERTSİZ, Alpay SARTER
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, ANTALYA
Amaç: Vasküler cerrahinin ciddi komplikasyonlarından biri olan greft enfeksiyonunun (GE) greft cinsi,uygulama yeri, etken ve sosyokültürel yapı ile olan ilişkisini araştırmak Metod:Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kliniği`nde 1990-1999 yılları arasında değişik patolojiler nedeniyle prostetik vasküler greft uygulanan hastalarda greft enfeksiyonları retrospektif olarak araştırıldı. Sonuç: Toplam 285 hastaya prostetik vasküler greft uygulandı. 134(%47) hastaya Dacron, 151(%53) hastaya PTFE greft uygulandı. Bunlardan 22` sinde(%7,7) greft enfeksiyonu tesbit edildi.Yaş ortalaması 62.3 (25-74 yaş) idi.Greft enfeksiyonu olgularının bir tanesi bayan diğerlerinin tümü erkek olup enfekte greftlerden 11’i(%50) Dacron, 11’i (%50) PTFE idi.Beş hasta (%22) Tip 2 diabetliydi. GE olan hastaların 3’üne anevrizma, birine travma diğer 18`ine ise ateroskleroz nedeniyle prostetik greft konmuştu. Enfekte greftlerden 12’si (%54,5) aortobifemoral, biri (%4) aortofemoral, 3`ü (%13) iliofemoral, 5`i (%22) femoropopliteal ve biride aorta-sol karotis pozisyondaydı. Hastaların tamamında enfeksiyon postoperatif geç dönemde tesbit edildi (1ay - 6yıl). Enfeksiyon 17 olguda (%77) inguinal bölgede 2 (%9) olguda ise uyluk iç yüzünde, bir (%4,5) hastada servikal bölge ve 2 (%9) hastada retroperitonda idi. GE’nun en sık etkeni 14 (%63,6) olgu ile staphilococcus Aureus`tu. Hastaların birine medikal tedavi uygulandı, 21’inde enfekte greft çıkarıldı. Dört (%18) hastaya aynı seansta extra anatomik bypass, 14 (%63,6) hastaya ikinci seansta greft kondu.4 (%18) hastaya extremite ampütasyonu uygulandı. Üç (%13,6) hasta GE nedeniyle kaybedildi. İrdeleme: Tesbitlerimiz GE`nu, en sık inguinal bölgede ve en sık etkeninde staph. Aureus olduğunu göstermektedir. Enfeksiyon sıklıkla postoperatif geç dönemde ortaya çıkmış olup burada hijyen ve sosyo-kültürel yapının önemli bir faktör olduğu kanaatindeyiz.
Keywords : Prostetik vasküler greft, enfeksiyon
Viewed : 17053
Downloaded : 4253