ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Torakoabdominal aort anevrizması ve diseksiyonlarının distal femoro-femoral perfüzyon tekniğiyle cerrahi onarımı
İlker Mataracı, Kaan Kırali, Murat Ökten, Mehmet Aksüt, Vedat Erentuğ, Mehmet Balkanay, Esat Akıncı, Cevat Yakut
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Amaç: Torakoabdominal aort anevrizma ve diseksiyonlarının onarımında distal vital organların iskemisi ve reperfüzyon hasarı en önemli sorundur. Distal femorofemoral perfüzyon tekniği bu riski önemli ölçüde azaltır. Çalışmamızda bu teknikle ameliyat edilen olguların sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Torakoabdominal aort anevrizması ve diseksiyonu tanısıyla 15 hastaya (12 erkek, 3 kadın; ort. yaş 50±14; dağılım 29-80) distal femoro-femoral perfüzyon tekniği kullanılarak 17 cerrahi girişim uygulandı. Girişimlerin 14’ü (%82.4) elektif, üçü (%17.6) acil şartlarda gerçekleştirildi. Proksimal aortta normal arteryel ve venöz dolum basınçları idame ettirilirken, distal aortta arteryel basıncı 60-70 mmHg arasında tutmak için 1000-1500 ml/ dk femoro-femoral perfüzyon sağlandı. Rektal ısı 30 °C’nin altına düşürülmedi. Hastalar ortalama 3.5±1.9 yıl (dağılım 0.8-6.8 yıl) takip edildi.

Bulgular: Dört hasta (%23.5) erken dönemde kaybedildi. Acil girişim mortalitesi %66.7 iken, elektif olgularda mortalite oranı %14.3 idi. Üç hastada (%17.6) akciğer sorunu, üç hastada (%17.6) geçici renal fonksiyon bozukluğu, bir hastada (%5.8) parapleji, bir hastada (%5.8) geçici paraparezi gelişti.

Sonuç: Torakoabdominal aort anevrizması ve diseksiyonlarının cerrahi tedavisinde, medulla spinalis ve viseral organların korunmasında distal femoro-femoral perfüzyon tekniğiyle onarım mortalite ve morbiditeyi azaltabilecek bir teknik olarak uygulanabilir.

Keywords : Anastomoz, cerrahi; anevrizma, diseksiyon/ cerrahi; aort anevrizması, abdominal/cerrahi; aort anevrizması, torasik/cerrahi; perfüzyon; ameliyat sonrası komplikasyon; spinal kord iskemisi/önleme ve kontrol
Viewed : 17769
Downloaded : 4025