ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Basit debridman ve ardışık girişimlerle mediastinit tedavisi
Özer Selimoğlu1, Sıdıka Altop1, Murat Başaran1, Vugar Gapagov2, Murat Uğurlucan1, Noyan Temuçin Oğuş1
1Özel Medical Park Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul
2Merkezi Klinik Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Bakü
Amaç: Mediastinal enfeksiyon, sternotomi ile yapılan kalp ameliyatlarının en önemli komplikasyonlarından biridir. Bu çalışmada, koroner bypass cerrahisi sonrası mediastinit gelişen olgularda, enfeksiyonun temizlenmesi ve kemikten kaynaklanan nükslerin önlenmesi için erken dönemde agresif olarak kullandığımız cerrahi uygulamalar değerlendirildi.

Çalışma planı: Çalışmada, izole koroner bypass cerrahisinden sonra mediastinit gelişen 18 hasta (5 kadın, 13 erkek; ort. yaş 56±7; dağılım 44-68) incelendi. Olgular ilk ameliyattan sonra ortalama 12. günde ve mediastinal enfeksiyondan şüphelenildiği günde revizyona alındı. Ameliyatta olguların nekroze olan cilt, ciltaltı doku ve sternumu rezeke edildi. Etkilenen tüm kartilaj dokular canlı-kanamalı alana ulaşıncaya kadar çıkarıldı.

Bulgular: Ameliyat sırasında mediastinal sıvıdan ve ameliyat sonrası kan örneklerinden alınan kültürlerde sekiz olguda metisiline dirençli Staphylococcus aureus, üç olguda Pseudomonas aeruginosa, iki olguda Serratia marcescens üredi, beş olguda ise patojen mikroorganizma üretilemedi. Pürülan akıntı yedi hastada ortalama dört günde kesildi. Diğer 11 hastada ortalama altıncı günde pürülan akıntının sürmesi nedeniyle açık pansumanlara başlandı ve akıntı ortalama 14. günde kesildi. Hastalar revizyon ameliyatından sonra ortalama 23 günde (dağılım 11-33 gün) taburcu edildi.

Sonuç: Sternotomi sonrası gelişen derin mediastinal enfeksiyonlar, olabildiğince erken dönemde, küçük ve agresif girişimlerle kontrol altına alınabilir.

Keywords : Koroner arter bypass/komplikasyon; mediastinit/ etyoloji/cerrahi; sternum/cerrahi; cerrahi yara enfeksiyonu/ etyoloji
Viewed : 17210
Downloaded : 2742