ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İSKEMİK PRECONDITIONING, SIÇANLARDA BİLATERAL ALT EKSTREMİTE İSKEMİ/REPERFÜZYONUNA BAĞLI GELİŞEN AKCİĞER HASARINI ARTIRIR
Ahmet BALTALARLI, Gökhan ÖNEM, İbrahim GÖKŞİN,Oya RENDECİ, Mustafa SAÇAR, *Nagihan ÇOLAKOĞLU
Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı,
*Patoloji Anabilim Dalı, DENİZLİ
Abdominal aortaya klemp konması akciğer hasarına yol açabilir. Bu çalışmanın amacı, hayvanlarda oluşturulan gövde alt yarısı iskemi reperfüzyon (İR) modeli yardımıyla, iskemik preconditioning’in (İPC) akciğer hasarı üzerinde etkisi olup olmadığını araştırmaktır. Wistar albino cinsi 25 sıçan randomize olarak 3 gruba ayrıldı. İR grubunda (n=10), distal abdominal aortaya 3 saat süreyle klemp kondu, 1 saat süreyle reperfüzyonda kalındı ve iskemi reperfüzyon hasarı oluşturuldu. İPC grubunda (n=10), iskemi ve reperfüzyon öncesinde 5’er dakikalık 3 adet kısa iskemi ve reperfüzyon periyodu ile preconditioning sağlandı. Kontrol grubu (n=5) hayvanlara aortik oklüzyon uygulanmaksızın sham operasyonu yapıldı. İPC uygulanan deneklerin akciğerlerinde anlamlı derecede daha fazla nötrofil infiltrasyonu (nötrofil sayısı: İPC grubunda 57.6±15.9, IR grubunda 31.2±6.2, p<0.0001) ve ödem saptandı (ortalama ödem skoru: İPC grubunda 2+, İR grubunda 1.7+, p<0.002). Aortik oklüzyon öncesinde uygulanan iskemik preconditioning, akciğerde nötrofil sekestrasyonu ve hasarın artmasına yol açabilir.
Keywords : İskemik preconditioning, akciğer hasarı, aortik oklüzyon
Viewed : 12922
Downloaded : 2797