ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tip A aortik diseksiyon cerrahisinde retrograd serebral perfüzyonun retinal mikrosirkülasyona etkileri
Banu N. Alp2, Altuğ Tuncer1, Mesut Şişmanoğlu1, Nilgün Bozbuğa1, Cevat Yakut1
1Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Amaç: Bu çalışmada aort diseksiyonu ameliyatlarında retrograd serebral perfüzyonun retinal mikrosirkülasyon üzerindeki etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya aort diseksiyonu nedeniyle ameliyat edilen 30 hasta alındı. On beş hastaya (grup 1; 12 erkek, 3 kadın; ort. yaş 45±16; dağılım 29-64) sadece çıkan aort replasmanı yapıldı. On beş hastaya (grup 2; 10 erkek, 5 kadın; ort. yaş 49±12; dağılım 33-65) ise çıkan aort replasmanı ile birlikte arkus replasmanı da yapıldı. İntimal yırtık rezeke edilerek, çıkan aort ve arkus aorta kollajen kaplı Dacron greft ile replase edildi. Grup 1’de ilave girişim olarak, dört hastaya etekli teknikle aort kökü replasmanı, bir hastaya koroner arter bypass greftleme yapıldı. Grup 2’de çıkan aort replasmanı ile intimal yırtığın yerine göre dokuz hastada hemiarkus replasmanı, altı hastada total arkus replasmanı uygulandı. Fil hortumu yöntemi 10 hastada kullanıldı. Her iki grupta yer alan hastalara ameliyattan 24-48 saat sonra ve dört hafta sonra gözdibi muayenesi yapıldı.

Bulgular: Oküler komplikasyonlar grup 1’de dört hastada, grup 2’de sekiz hastada olmak üzere, 12 hastada görüldü. Dokuz hastada görme bulanıklığı, üç hastada retinal solukluk vardı. Binoküler fotopsi, tümü grup 2’de olmak üzere üç hastada ameliyatın dördüncü haftasından sonra da devam etti. Geçici oküler disfonksiyon sıklığı grup 2’de anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05).

Sonuç: Binoküler iskemik retinopati, aort diseksiyonu cerrahisinde serebral korumanın etkinliğinin bir bulgusu olabilir. Bu nedenle oftalmik muayene, diseksiyon cerrahisinde serebral perfüzyonu izlemede yararlı bir yöntem olabilir.

Keywords : Anevrizma, diseksiyon/cerrahi; aort anevrizması, torasik/cerrahi; beyin/kanlanma; serebrovasküler dolaşım; mikrodolaşım; perfüzyon/yöntem; retinal arter/kanlanma
Viewed : 13165
Downloaded : 2736