ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
El terlemesi nedeniyle uygulanan 530 sempatektomi ameliyatı ve uzun dönem sonuçların değerlendirilmesi
Rauf Görür1, Akın Yıldızhan1, Hasan Türüt1, Hüseyin Şen2, Nurettin Yiyit1, Fatih Candaş1, Turgut Işıtmangil1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Çamlıca Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
Amaç: El terlemesi kişiyi fiziksel ve psikolojik olarak engelleyen bir durumdur. Bugün için el ve koltukaltı terlemesinde kabul ve tercih edilen tedavi yaklaşımı endoskopik torakal sempatektomidir (ETS). Bu çalışmada, el terlemesi nedeniyle uyguladığımız 530 ETS ameliyatı ve uzun dönem sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Kliniğimizde toplam 368 hastaya (363 erkek, 5 kadın; ort. yaş 22; dağılım 20-33) uygulanan 530 ETS ameliyatı geriye dönük olarak incelendi. Hastaların 42’sine tek seansta iki taraflı, 326’sına tek taraflı veya iki ayrı seansta iki taraflı sempatektomi ameliyatı uygulandı. Cerrahi teknik olarak, endoskopik yolla iki port yardımıyla T2-3 gangliyon rezeksiyonu ve Kuntz sinirinin koterizasyonu yöntemi kullanıldı. Hastalar uygulanan cerrahi teknik, ameliyat sırasında ve sonrasında ortaya çıkan komplikasyonlar ve hasta memnuniyeti yönünden incelendi. Hastalar ortalama 34.6 ay (dağılım 4-89 ay) takip edildi.

Bulgular: Ameliyatla ilgili erken veya geç mortalite gözlenmedi. Toplam 86 olguda komplikasyon gelişti (toplam morbidite %23.3). Yetmiş iki hastada vücudun çeşitli yerlerinde kompansatris terleme görüldü. Dokuz hastada (%2.4) Horner sendromu gelişti. Nüksler ve kompansatris terleme dahil edilmediğinde operatif morbidite oranı %3.2 bulundu. Uzun dönem takiplerde iki hastada nüks gelişti. Memnuniyet anketinde, 359 hasta sonuçtan memnun, beşi kısmen memnun olduğunu, üçü ise memnun olmadığını belirtti.

Sonuç: Endoskopik torakal sempatektomi, el terlemesi tedavisinde düşük operatif morbidite ve ameliyat sonrası yüksek memnuniyet oranları ile tercih edilmesi gereken seçenek olmalıdır. Bu ameliyatın iki torakoport yardımıyla oldukça estetik ve güvenli bir biçimde uygulanacağı düşüncesindeyiz.

Keywords : Endoskopi; gangliyonektomi/yöntem; el; hiperhidrozis/cerrahi; hasta memnuniyeti; terleme; sempatektomi
Viewed : 33270
Downloaded : 4004