ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İzole sternum kırıkları: Şiddetli bir yaralanmanın işareti
Mehmet Bilgin1, Yiğit Akçalı2, Leyla Hasdıraz1, Fahri Oğuzkaya1
1Departments of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Erciyes University, Kayseri
2Departments of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Erciyes University, Kayseri
Amaç: İzole sternal kırıklar diğer kemik kırıkları ile kıyaslandığında nadir görülür. Bu kırıkların en sık nedeni trafik kazalarıdır. Bu çalışmada, cerrahi veya cerrahi dışı girişimlerle tedavi edilen izole sternum kırıkları değerlendirildi.

Çalışma planı: Çalışmada göğüs travması sonucu oluşan izole sternum kırığı nedeniyle tedavi edilen 47 hasta (38 erkek, 9 kadın; ort. yaş 38; dağılım 27-70) kırığın yeri, şekli, tipi, tedavi yöntemleri ve komplikasyonlar açısından incelendi. Kırık tanısı, arka-ön ve yan göğüs radyografileri ile kondu.

Bulgular: İzole sternum kırıklarının nedeni 41 hastada (%87.2) trafik kazaları idi ve bu hastaların çoğunluğu (n=36) emniyet kemeri kullanıyordu. Yirmi dokuz hastada (%61.7) kırık yeri orta gladiolustaydı. Beş hastada ayrışmamış sternomanubrial kırık vardı. Dört hastanın kırığı 1/3 alt sternumdaydı. Yedi hastada presternal hematom saptandı. Yaralanma ile tedavi arasında geçen ortalama süre 6.3 saat idi. Dört hastada (%8.5) pnömotoraks saptandı. Dokuz hastanın (19.2%) elektrokardiyografisinde ST-T değişikliği görüldü. Sekiz hasta, omurga hiperekstansiyona getirilerek kapalı manipülasyonla tedavi edilirken, sternal kırığı parçalı ve hareketli olan 13 hastaya çelik tel ile cerrahi redüksion yapıldı. Hastalarda komplikasyon veya mortalite görülmedi. Ortalama hastanede kalış süresi 8.3 gün (dağılım 4-13 gün) bulundu.

Sonuç: İzole sternum kırıklarının tedavisi genellikle konservatiftir; ancak, bazı hastalarda cerrahi tedavi gerekebilir. Bu hastalarda kalp ve büyük damar yaralanma olasılıklarına karşı kardiyak enzimlerin ve EKG değişikliklerinin izlenmesi gerekir.

Keywords : Kaza, trafik; göğüs ağrısı/etyoloji; kırık tespiti/ yöntem; sternum/yaralanma/cerrahi; yaralanma, delici olmayan
Viewed : 12577
Downloaded : 2789