ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bilgisayarlı tomografi koroner anjiyografinin klinik uygulamaları
Dilek Öncel, Güray Öncel
Şifa Hastanesi Radyoloji Bölümü, İzmir
Koroner arter hastalıkları Batı toplumlarında ölüme neden olan hastalıkların bir numaralı sebebidir. Koroner arter hastalıklarının değerlendirilmesinde altın standart konvansiyonel anjiyografidir. Ancak, yöntemin invaziv olması ve nadir olmakla birlikte ciddi komplikasyonlara neden olabilmesi, invaziv olmayan, etkin ve güvenilir alternatif bir tanısal yöntemin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Çokkesitli bilgisayarlı tomografi (BT) sistemlerinin gelişmesi ile birlikte, koroner anjiyografi BT en yaygın uygulama alanlarından biri haline gelmiştir. Teknik gelişmelere rağmen henüz konvansiyonel anjiyografinin çözünürlüğüne ulaşılamamış olmasına karşın, koroner anjiyografi BT’de koroner arter hastalıklarının tanı ve değerlendirilmesinde çok kısa sürede önemli mesafeler kaydedilmiştir. Bu derlemede, son yıllarda hızla gelişen ve kullanımı yaygınlaşan BT koroner anjiyografinin klinik uygulama alanları gözden geçirildi.
Keywords : Koroner anjiyografi/yöntem; koroner arter hastalığı/radyografi; görüntü işleme, bilgisayar destekli; bilgisayarlı tomografi/yöntem
Viewed : 43919
Downloaded : 5303