ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner bypass cerrahisinden sonra gelişen atriyal fibrilasyon tedavisinde amiodaronun etkinliği
Ferit Çiçekçioğlu, Ümit Kervan, Ali İhsan Parlar, Özgür Ersoy, Haşmet Bardakçı, Ahmet Tulga Ulus, Salih Fehmi Katırcıoğlu, Cemal Levent Birincioğlu
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
Amaç: Bu çalışmada, koroner arter bypass greftleme (KABG) cerrahisi sonrasında erken dönemde gelişen atriyal fibrilasyon (AF) tedavisinde amiodaron kullanımının etkinliği ve güvenilirliği değerlendirildi.

Çalışma planı: Çalışmaya, iskemik kalp hastalığı nedeniyle KABG cerrahisi uygulanan ve ameliyattan sonra erken dönemde AF gelişmesi nedeniyle amiodaron kullanılan 20 hasta (15 erkek, 5 kadın; ort. yaş 64±9; dağılım 43-79) alındı. Amiodaron, yükleme dozunu (150 mgr/10 dk) takiben ilk 0-6 saatte 1 mgr/dk, 6-24 saatte 0.5 mgr/dk infüzyon şeklinde verildi. Yirmi dört saatte 1000-1200 mgr intravenöz amiodaron verildikten sonra günlük 400 mgr (2x200 mgr) oral doza geçildi.

Bulgular: Hastaların AF’ye giriş zamanları ortalama 21.0±23.2 saat idi; AF’ye giriş 10 hastada ilk sekiz saatte görülürken, 10 hastada 13-70. saatler arasında meydana geldi. Sekiz hasta (%40) amiodaron tedavisi ile ortalama 25.4±22.0 saatte sinüs ritmine döndü. On iki hasta (%60) ise AF ritminde kaldı. Üç hastaya (%15) amiodaron tedavisinden yedi gün sonra elektriksel kardiyoversiyon uygulandı. Üç hasta (%15) ise AF ritmi ile taburcu edildi. Mortalite yedi hastada (%35) görüldü; bunların altısı amiodaron tedavisine rağmen AF ritminde kalan hastalardı. Atriyal fibrilasyon sonrası yedi hastada (%35) inotrop gereksinimi, iki hastada (%10) intraaortik balon pompası ihtiyacı oldu. Amiodarona başlandıktan sonra dört hastada (%20) bradikardi gelişti. Atriyal fibrilasyon ritminde kalan hastalarda ameliyat sonrası destek ihtiyacı anlamlı derecede yüksek bulunurken (p<0.05), bradikardi (p=0.06) ve mortalite (p=0.08) oranları daha yüksek, ameliyat sonrası entübasyon süresi, yoğun bakımda kalış süresi ve hastanede kalış süresi daha uzun idi.

Sonuç: Bu çalışmada, KABG cerrahisi sonrası gelişen AF’nin amiodaron ile yeterince tedavi edilemediği ve AF’nin sürdüğü hastalarda inotrop ihtiyacının ve mortalitenin yüksek olduğu görüldü.

Keywords : Amiodaron/terapötik kullanım/yan etki; antiaritmik ilaç; atriyal fibrilasyon/önleme ve kontrol; kardiyopulmoner bypass; ameliyat sonrası komplikasyon
Viewed : 17539
Downloaded : 4104