ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyopulmoner bypass dolaşımı işitme fonksiyonlarını etkilemiyor: Otoakustik emisyonlarla değerlendirme
Erkan İriz1, Metin Yılmaz2, Bülent Gündüz3, Ayşe İriz4, Emrah Ereren1, Yıldırım Ahmet Bayazit2, Ali Yener1
1Departments of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Gazi University, Ankara
2Departments of Otolaryngology, Medicine Faculty of Gazi University, Ankara
3Departments of Audiology, Medicine Faculty of Gazi University, Ankara
4Department of Otolaryngology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara
Amaç: Bu çalışmada kardiyopulmoner bypass dolaşımı ile gerçekleştirilen koroner bypass cerrahisinin işitme ve iç kulak üzerine etkileri incelendi.

Çalışma planı: Koroner arter bypass cerrahisi uygulanan 21 hastanın (11 erkek, 10 kadın, ort. yaş 61; dağılım 44-76) 42 kulağında ameliyat öncesi ve sonrasında odyometrik değerlendirme yapıldı. Ameliyat öncesinde hiçbir hastada iskemik serebrovasküler olay gibi serebrovasküler hastalık, senkop ve işitme kaybı yoktu. Bypass yapılan ortalama arter sayısı 2.7 (dağılım 1-4) idi. Hastalar ameliyat öncesinde ve cerrahiden altı gün sonra, saf ses odyometrisi, konuşmayı ayırt etme testi, timpanometri, geçici uyarılmış (TEOAE) ve distorsiyon ürünü (DPOAE) otoakustik emisyonlarla değerlendirildi. Saf ses odyometride işitme eşikleri 250, 500, 1000, 2000, 4000 ve 6000 Hz frekanslarda ölçüldü.

Bulgular: Hiçbir hastada cerrahi sonrası işitme kaybı ve ani sağırlık gelişmedi. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası saf ses odyometri sonuçları arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). Konuşmayı ayırt etme skorları ameliyat öncesi ve sonrasında sırasıyla %88±14 ve %91±1 bulundu (p<0.05). Ameliyat öncesi ve sonrası DPOAE sonuçları anlamlı farklılık göstermedi (p>0.05). Hastaların işitme bulguları ile bypass yapılan arter sayısı ve diğer ameliyat değişkenleri arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p>0.05).

Sonuç: Bulgularımız, ekstrakorporeal dolaşım desteğinde yapılan koroner bypass cerrahisinin işitme ve iç kulağın dış tüylü hücrelerinin fonksiyonu üzerinde olumsuz etki yapmadığını göstermektedir.

Keywords : Odyometri, saf ses; kardiyopulmoner bypass/ yan etki; işitme kaybı, sensorinöral/etyoloji; otoakustik emisyon, spontan; ameliyat sonrası komplikasyon
Viewed : 11746
Downloaded : 2609