ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Metastatik akciğer tümörlerinin tedavisinde metastazektomi ve prognostik faktörlerin değerlendirilmesi
Ayşen Taslak Şengül, Ahmet Başoğlu, Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, Tülin Durgun Yetim, Tamer Kutlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun
Amaç: Metastatik akciğer tümör cerrahisinde sağkalımı etkileyen prognostik faktörler ve bilgisayarlı toraks tomografisinin (BTT) pulmoner metastazların değerlendirilmesindeki önemi araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya, sekonder akciğer tümörü nedeniyle ameliyat edilen 25 hasta (16 erkek, 9 kadın; ort. yaş 46.4) ve kontrol grubu olarak çeşitli nedenlerle ameliyat edilemeyen 10 hasta (6 erkek, 4 kadın; ort. yaş 56.5) alındı. Primer tümör 17 hastada (%48.6) karsinom, 17 hastada sarkom, bir hastada (%2.9) malign melanom idi. Hastalar Uluslararası Akciğer Metastaz Kayıtları sistemine göre evrelendirildi. Yirmi beş hastaya toplam 31 ameliyat yapıldı (24 kama rezeksiyon, 5 lobektomi, 1 enükleasyon, 1 tümör küçültücü cerrahi). İki grup arasında sağkalım süreleri karşılaştırıldı ve metastazektomi grubu için prognostik faktörler araştırıldı.

Bulgular: Ameliyat mortalitesi bir hastada (%3.2) görüldü. Metastazektomi grubunda BTT ile ve ameliyatta saptanan ortalama nodül sayısı sırasıyla 2.7±2.4 ve 7.6±10.5 idi (p=0.04). Tomografinin nodül sayısını doğru saptama oranı %54.8 bulundu. Metastazektomi grubunda bir yıllık sağkalım %68, kontrol grubunda %70 bulundu (p=0.707). Üç yıllık sağkalım metastazektomi grubunda %44 iken, kontrol grubunda hiçbir olguda sağkalım görülmedi (p=0.171). Tek metastatik nodülü olan hastalarda (1 yıl %91.9, 3 yıl %83.3) multipl nodülü olanlara (1 yıl %46.2, 3 yıl %7.7) göre sağkalım anlamlı derecede yüksek idi (sırasıyla p=0.023 ve p<0.001). Ortalama sağkalım evre III’de anlamlı derecede daha kısa bulundu (p=0.002). Bir yıllık sağkalım evre I-III’de sırasıyla %100, %81.8, %50; üç yıllık sağkalım sırasıyla %100, %72.7 ve %8.3 idi. Hücre tipi, hastalıksız süre, nodül çapı, rezeksiyon sayısı, ameliyat şekli ve ameliyat sonrası kemoterapi sağkalım üzerine anlamlı etki göstermedi.

Sonuç: Primer tümörü kontrol altında olan, başka bir bölgede metastaz olmayan olgularda pulmoner metastazektomi sağkalımı uzatmaktadır. Evre arttıkça sağkalım kısalmaktadır. Sağkalımı tahmin etmede evreleme sisteminin yaygınlaşması gerektiğini düşünmekteyiz.

Keywords : Akciğer metastazı, metastazektomi, sağkalım, prognostik faktörler, bilgisayarlı tomografi
Viewed : 28325
Downloaded : 5785