ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İntratorasik soliter fibröz tümörlü hastalara yaklaşım
Celal Tekinbaş1, Mehmet Muharrem Erol1, Fethi Sağlam2, İrfan Nuhoğlu3, Abdülkadir Gündüz4
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Trabzon
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon
4Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Trabzon
Amaç: İntratorasik soliter fibröz tümör (SFT) tanısı konan ve cerrahi tedavi uygulanan olgular değerlendirildi.

Çalışma planı: Kliniğimizde, 2004-2008 yılları arasında intratorasik SFT nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan altı hasta (3 erkek, 3 kadın; ort. yaş 59; dağılım 43-72) geriye dönük olarak, yaş, cinsiyet, semptom, tanısal yöntemler, cerrahi tedavi ve takip bulguları açısından değerlendirildi. Tüm olgular akciğer grafisi ve toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) ile incelendi. Beş olguya histopatolojik tanı amacıyla BT eşliğinde transtorasik iğne aspirasyonu (TTİA), dev kitlesi olan bir olguya tru-cut biyopsi uygulandı. Tüm olgularda torakotomi yapıldı ve frozen incelemesi ile malignite olmadığı belirlendikten sonra total kitle eksizyonu uygulandı. Olguların ortalama takip süresi 33 ay (dağılım 22-45 ay) idi.

Bulgular: Bir hasta öksürük ve nefes darlığı yakınmasıyla, bir hasta ise geçirilmiş travma öyküsü ve göğüs ağrısı ve nefes darlığı yakınmasıyla başvurmuştu. Diğer olgularda başvuru anında yakınma yoktu. Tüm olgularda radyolojik olarak geniş tabanla plevraya oturmuş, düzgün sınırlı, kalsifikasyon içermeyen, homojen yoğunlukta, boyutları 3-23 cm arasında olan tümöral lezyonlar görüldü. Tümörlerin üçü sağ, üçü sol hemitoraksta idi. Hiçbir hastada asbestle temas öyküsü yoktu. Ameliyat öncesinde TTİA yapılan bir olguda ve tru-cut biyopsi yapılan olguda patolojik tanı kondu. Kitlelerden dördü viseral, ikisi parietal plevradan kaynaklanmaktaydı. Hiçbir olguda ameliyat sonrasında önemli komplikasyon gelişmedi ve takip süresi içinde nüks görülmedi.

Sonuç: Plevranın soliter fibröz tümörleri nadir görülür ve sıklıkla viseral plevradan kaynaklanır. Olgular genellikle asemptomatiktir ve kesin tanı çoğunlukla kitlenin tümüyle çıkarılması sonrası konur.

Keywords : Tanı, ayırıcı; neoplazi, fibröz doku/patoloji; plevra neoplazileri/tanı/cerrahi
Viewed : 11502
Downloaded : 2459