ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Perforan venöz yetmezlikte miniflebektomi ile ligasyon
Erkan İriz1, Emrah Ereren1, Suna Oktar, Velit Halit1, Mustafa İlhan3
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara
Amaç: Yüzeyel varis gelişiminde ve ilerlemesinde perforan ven yetmezliği önemli bir faktördür. Bu çalışmada miniflebektomi ile perforan ven ligasyonunun orta dönem sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Çalışmaya varis nedeniyle miniflebektomi ile perforan ven ligasyonu uygulanan 29 hasta (15 erkek, 14 kadın; ort. yaş 39±11) alındı. CEAP sınıflamasına göre iki hastada sınıf 2, üç hastada sınıf 3, 21 hastada sınıf 4, üç hastada sınıf 5 venöz yetmezlik vardı. Ligasyon uygulanacak perforan venler ameliyat günü venöz Doppler ultrasonografi (USG) ile işaretlendi. On hastaya lokal anestezi, 19�una spinal anestezi uygulandı. Lokal anestezi uygulanan dokuz hastada ciddi safen yetmezliği olmaması nedeniyle sadece miniflebektomi ve Cockett I-II-III perforan ligasyonları yapıldı. Diğer tüm hastalara, ciddi yetmezlik nedeniyle safena magna venine stripping safenektomi de uygulandı. Ortalama takip süresi 18.7±16.5 ay idi.

Bulgular: Toplam 76 adet perforan vene ligasyon uygulandı. Bunların 26�sı (%34.2) Cockett I, 24�ü (%31.6) Cockett II, 22�si (%29) Cockett III perforan venlerine, dördü (%5.3) de Boyd perforan venine uygulandı. On iki hastada insizyon yerlerinde hiperpigmentasyon gözlendi. Yirmi altı hastanın (%89.7) klinik şikayetlerinde belirgin düzelme sağlandı. Derin ven yetmezliği de olan üç hastada ağrı yakınması ameliyat sonrası dönemde de devam etti. Takip döneminde hiçbir hastada yeni yüzeyel varis gelişimi gözlenmedi; ayrıca, 14 hastada var olan dizaltı kronik venöz yetmezlik tablosunda düzelme izlendi. Ameliyat sonrası dönemde tüm hastalara kompresyon çorabı önerilmesine rağmen, takip süresince sadece 14 hastanın (%48.3) varis çorabını düzenli olarak kullandığı öğrenildi.

Sonuç: Günümüzde venöz yetmezlik nedeniyle perforan ven ligasyonu uygulanan hastalarda yaygın olarak subfasiyal endoskopik perforan ven cerrahisi kullanılmaktadır. Daha ucuz ve uygulanması kolay olan miniflebektomi ile perforan ven ligasyonunun seçilmiş olgularda güvenli ve etkili bir yöntem olduğunu düşünüyoruz.

Keywords : Ligasyon; ultrasonografi, Doppler; variköz ven/cerrahi/ultrasonografi; vasküler cerrahi prosedür/yöntem; venöz yetmezlik/cerrahi
Viewed : 33910
Downloaded : 4440