ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Eritropoietinin sıçan aortik iskemi-reperfüzyonunda akciğer hasarı üzerine etkisi
Şahin Kapan1, İlker Kiriş1, Aynur Kılbaş
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Isparta
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Isparta
Amaç: Bu çalışmada sıçan infrarenal abdominal aortunda (İAA) oklüzyon-reperfüzyon sonrası akciğerlerde oluşan iskemi-reperfüzyon (İR) hasarına eritropoietinin etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Yirmi dört adet Wistar albino cinsi sıçan rastgele ve eşit sayıda üç gruba ayrıldı. Kontrol grubunda laparatomi ve İAA diseksiyonu yapıldı, İR uygulanmadı. Aortik İR grubunda, İAA'ya travmatik olmayan mikrovasküler klemp konularak 30 dakika iskemi, klemp kaldırılarak 60 dakika reperfüzyon uygulandı. Aortik İR+eritropoietin grubunda da 30 dakika iskemi, 60 dakika reperfüzyon uygulandı ve ayrıca klemp kaldırılmadan 5 dakika önce 1000 Ü/kg eritropoietin subkutan yolla verildi. Anestezi altında yaşamları sonlandırılan sıçanların akciğerleri çıkarıldı ve akciğer dokularında malondialdehid (MDA) düzeyi ve süperoksit dismutaz (SOD), katalaz ve glutatyon peroksidaz aktivite düzeyleri ölçüldü ve histopatolojik inceleme yapıldı.

Bulgular: Aortik İR grubunda MDA, SOD ve katalaz değerleri kontrol grubundaki değerlerden anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05). Aortik İR+eritropoietin grubundaki katalaz değeri aortik İR grubundan anlamlı derecede düşüktü (p<0.05). Histopatolojik incelemede, aortik İR grubuna ait alveolar konjesyon, inflamatuvar infiltrasyon, intraalveolar hemoraji, intraalveolar makrofaj ve akciğer hasarı skorları, kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05). Aortik İR+eritropoietin grubunda ise bu değerlerin hepsi aortik İR grubundan düşük bulundu; inflamatuvar infiltrasyon, intraalveolar makrofaj ve akciğer hasarı skorlarındaki düşüklük anlamlıydı (p<0.05).

Sonuç: Eritropoietin, sıçanlarda abdominal aort İR sonrası oluşan akciğer hasarını azaltıcı etki göstermektedir.

Keywords : Aort, abdominal/cerrahi; katalaz; eritropoietin/ terapötik kullanım; glutatyon peroksidaz; lipid peroksidasyonu; akciğer; malondialdehid; sıçan; reperfüzyon hasarı/önleme ve kontrol; süperoksit dismutaz
Viewed : 13255
Downloaded : 2547