ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İki olguda derin femoral arter dalı yalancı anevrizmalarının transkateter koil embolizasyonu
Mehmet H. Atalar, Orhan Solak
Department of Radiology, Medicine Faculty of Cumhuriyet University, Sivas
Derin femoral arterin (DFA) travmatik yaralanması nadir görülür ve genellikle travmatik veya iyatrojenik yaralanma sonucu meydana gelir. Semptomlar genellikle ani başlangıçlı ağrı ve üst uyluk bölgesinde kanamaya bağlı şişlik şeklinde ortaya çıkar. Geçmişte yalancı anevrizmaların tedavisi cerrahi tamirdi. Son dönemlerde transkateter embolizasyon alternatif bir tedavi olarak kabul görmektedir. Bu yazıda uyluk bölgesinde pulsatil kitle ile başvuran iki erkek hasta sunuldu. Bir hastanın öyküsünde femur cisim kırığı, diğerinde delici yaralanma vardı. Yalancı anevrizma tanısı Doppler ultrasonografi ve/veya anjiyografi ile kondu. Yalancı anevrizma bir hastada 3x3 cm büyüklüğünde idi ve sağ DFA'nın perfore dallarının birinden kaynaklanmaktaydı; diğer hastada ise 1.5x1.5 büyüklüğünde ve DFA'nın lateral femoral sirkumfleks arterinin çıkan dalından kaynaklandığı görüldü. İki hasta da platin koil kullanılarak selektif arteryel embolizasyon ile başarılı şekilde tedavi edildi.
Keywords : Anevrizma, yalancı/radyografi/tedavi; anjiyografi; kateterizasyon; embolizasyon, terapötik/yöntem; femoral arter/yaralanma/cerrahi; radyografi, girişimsel
Viewed : 11183
Downloaded : 2588