ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Düşük molekül ağırlıklı hidroksietil nişastanın açık kalp ameliyatlarında kullanımı
Mukadder Demirok1, Demet Aşkın1, İlter Emin1, Çağdaş Güleç2, Yalçın Ada2, Ali Ekber Çiçek2
1VKV Amerikan Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul
2VKV Amerikan Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Perfüzyon Bölümü, İstanbul
Amaç: Açık kalp cerrahisinde yeni kullanıma giren düşük molekül ağırlıklı Hidroksietil (HE) nişasta ile sık kullandığımız kolloidler karşılaştırıldı ve hemodinamik değerlere, kan pıhtılaşma faktörlerine, karaciğer ve böbrek fonksiyonu üzerine ve kolloid onkotik basınç (KOB) değerlerine etkileri kıyaslandı.

Çalışma planı: Koroner bypass veya kapak ameliyatı geçirecek 60 hasta randomize olarak grup Gelofusin (Jelatin), grup Isohes (orta molekül ağırlıklı HE nişasta) ve grup Voluven (düşük molekül ağırlıklı HE nişasta) olmak üzere üç eşit gruba ayrıldı. Açık kalp makinesindeki priming solüsyonu, anestezi idamesi ve yoğun bakım döneminde de aynı tip kolloid ile karşılandı. Isohes ve Gelofucin grubunda 30 ml/kg/24 saat, Voluven grubunda ise ihtiyaç halinde 50 ml/kg/24 saat dozlarına çıkıldı. 1. Dönem: Ameliyat öncesi, 2. Dönem: Pompa girişi (Hastanın pompaya girişi), 3. Dönem: Pompa çıkışı (Hastanın pompadan çıkışı), 4. Dönem: Ameliyat bitimi, 5. Dönem: 24. saatte alınan kan örneklerinde AKG, Hb, Htc, Plt, fibrinojen, KOB değerlerine bakıldı. Yine bu dönemlerde hemodinamik değerler kaydedildi. PT, aPTT, INR, BUN, kreatin, SGOT, SGPT değerleri ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası ilk 24. saatte ölçüldü.

Bulgular: Yapılan istatistiksel karşılaştırmalarda gruplar arasında demografik veriler, hemodinamik değerler, aort klemp, pompa süreleri, kanama miktarları, Hb, Htc, Plt değerleri, Kreatinin, BUN, SGOT, SGPT değerleri arasında anlamlı fark bulunmadı. PT, aPTT, INR değerlerinde fark yokken Gelofucin ve Isohes grubunun pompa çıkıştaki fibrinojen değerleri Voluven grubuna göre anlamlı yüksek bulundu. Kolloid onkotik basınç değerleri karşılaştırıldığında; Gelofucine ve Isohes grubunun pompa çıkış değerleri Voluven grubuna oranla, Isohes grubunun pompa çıkış ve 24. saat değerleri Gelofucine ve Voluven grubuna göre anlamlı yüksek bulundu. Kolloid onkotik basınç değerleri grup içi karşılaştırmada; Gelofucine ve Isohes gruplarında başlangıca göre 2, 3, 4. dönemde anlamlı derecede daha düşük bulundu ancak 5. dönemde (24 saaat sonrasında) başlangıç değeri ile arasında anlamlı fark bulunmadı ancak Voluven grubunda başlangıca göre tüm dönemlerde düşük bulundu.

Sonuç: Düşük molekül ağırlıklı HE nişasta kalp cerrahisinde hemodinamik stabilizasyon açısından orta molekül ağırlıklı HE nişasta ve gelatinler gibi güvenle kullanılabilir. Özellikle yüksek miktarda kolloid ihtiyacı olan hastalarda 50 ml/kg/gün tercih edilebilir. Onkotik basıncı korumada orta molekül ağırlıklı HE nişasta daha etkin bulunmuştur.

Keywords : Kolloid onkotik basınç; kolloid sıvılar; priming solüsyonu
Viewed : 14791
Downloaded : 4326