ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aort anevrizmalarının endovasküler stent-greft tedavisi
Ali Rahman1, Mehmet Cengiz Çolak1, Hüseyin Özdemir2, Murat Özgüler1, Barbaros E. Çil3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Amaç: Bu çalışmada torakal ve abdominal aort anevrizmalarında endovasküler stent-greft tedavisinin etkinliği araştırıldı.

Çalışma planı: 2007 yılı içinde biri torakal aort anevrizmalı, altısı abdominal aort anevrizmalı yedi hastaya (7 erkek; ort. yaş 75.8 yıl; dağılım 65-94 yıl) endovasküler stent-greft uygulandı. Tedavi endikasyonları non-spesifik dejeneratif anevrizmaydı. Tüm hastalarda Medtronic® Talent marka stent-greft kullanıldı.

Bulgular: Endovasküler tedavi torakal stent-greft (n=1), aorto-biiliyak stent-greft ile beraber aynı seansta sol iliyak stent-greft (n=1) ve aorto-biiliyak stent-greftler (n=5) kullanılarak yapıldı. Tüm işlemlerde başarı oranı %100 idi. İşlem sırasında ölüm, majör komplikasyon veya açık cerrahiye gereksinim olmadı. Erken dönemde bir hasta kaybedildi. Hiçbir hastada greft enfeksiyonu ya da anevrizma rüptürüne bağlı ölüm izlenmedi.

Sonuç: Seçilmiş hastalarda aortik lezyonların stent-greft kullanılarak endovasküler tedavisi erken dönem mortalite ve morbidite oranı düşük, yüksek teknik başarıya sahip bir yöntemdir.

Keywords : Aort anevrizması; bilgisayarlı tomografi; endovasküler aort tamiri
Viewed : 15446
Downloaded : 5626