ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Atan kalpte tam revaskülarizasyon: Altı aylık anjiyografik sonuçlar
Deniz Göksedef1, Suat Nail Ömeroğlu1, Başar Sareyyüpoğlu2, Murat Güçlü Elevli3, Kaan Kırali4, Denyan Mansuroğlu5, Gökhan İpek1, Cevat Yakut4
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2Mayo Clinic, Cardiothoracic Surgery, Rochester, MN, ABD
3Özel Konak Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, Kocaeli
4Koşuyolu Kartal Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
5Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul
Amaç: Bu çalışmada, atan kalpte tam revaskülarizasyon uygulanan hastaların perioperatif dönem karakteristikleri incelendi, erken morbidite ve mortalite nedenleri ortaya konarak, ameliyatlarda kullanılan greftlere ait kısa dönem anjiyografik sonuçlar belirlendi.

Çalışma planı: Aralık 2002-Mayıs 2004 tarihleri arasında kliniğimizde birden fazla hedef damar lezyonu nedeniyle atan kalpte tam revaskülarizasyon ameliyatı uygulanan ve ameliyatları aynı ekip tarafından yapılan toplam 89 hasta (81 erkek, 8 kadın; ort. yaş 59.7±9.2; dağılım 40-79 yıl) çalışmaya dahil edildi. Aynı dönem içerisinde tam revaskülarizasyon yapılmayan hastalar çalışmaya alınmadı. Tüm hastalara intravenöz narkotik anestezi tekniği ile genel anestezi uygulandı. Tüm hastaların hedef damar revaskülarizasyonuna sol ventrikülü besleyen sistemlere öncelik verilerek başlandı. Sol sistemin revaskülarizasyonunu takiben dominant koroner arter sistemine öncelik verildi. Toplam 43 hastaya kontrol anjiyografisi uygulandı.

Bulgular: En yüksek açıklık oranı %100 ile sol internal mammaryan arter greftte saptandı. Bilateral internal mammaryan arter greftleri sol ön inen koroner arter için kullanıldığında açıklık oranlarının %100 olduğu saptandı. Radiyal arter için en uygun kullanılacak hedef damar sisteminin sirkumfleks arter sistemi olduğuna karar verildi. Safen ven greftlerinin açıklık oranları arteriyel greftlerin oldukça altında bulundu.

Sonuç: Atan kalpte tam revaskülarizasyonun arteriyel greftler ile de başarılı bir şekilde yapılabileceği görüldü.

Keywords : Koroner arter bypass greft; atan kalpte revaskülarizasyon; arteriyel ve venöz greft
Viewed : 11120
Downloaded : 2438