ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Stanford tip-A akut aort disseksiyonlarında altı olguluk deneyim
Mustafa Göz1, Cengiz Mordeniz2, Deniz Demir1, Nihat Söylemez3, Cüneyt Şelli1, Mehmet Salih Aydın1
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Şanlıurfa
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
Amaç: Bu çalışmada proksimal aort disseksiyonlarındaki altı olguluk deneyimlerimiz değerlendirildi.

Çalışma planı: Ağustos 2007-Kasım 2008 tarihleri arasında altı olguya (1 kadın, 5 erkek; ort. yaş 54.2±14.4 yıl; dağılım 36-72 yıl) Stanford tip-A akut aort disseksiyonu nedeniyle cerrahi girişim uygulandı. Olgularda sağ femoral, aortik veya sağ aksiller arter kanülasyonu ve izotermik kan kardiyoplejisi tercih edildi. Distal anastomozlar kros-klemp altında veya açık teknikle teflon şerit destekli olarak yapıldı. Aort kapakta yetmezlik saptanan olgularda aort kökü, doku yapıştırıcısı ve resüspansiyon dikişleri ile desteklenerek tamir edildi.

Bulgular: Tanı aracı olarak, olguların beşinde ekokardiyografi ile kontrastlı göğüs tomografisi birlikte, bir olguda ise tek başına kontrastlı göğüs tomografisi tercih edildi. Olguların beşinde asendan aorta tüp greft interpozisyonu, bir olguda asendan aort ile birlikte hemiarkus replasmanı uygulanırken; beş olguda aort yetmezliği nedeniyle aortik resüspansiyon dikişleri kullanıldı. Mortalite %33.3 oldu (n=2).

Sonuç: Akut proksimal aort patolojilerinin tedavisinde erken tanı, teflon destekli anastomoz tekniği, resuspansiyon sütürü ile birlikte yapılan aort kökü remodelingi ve aksiller arter kanülasyonu kullanımının güvenli olduğu kanaatindeyiz.

Keywords : Aort disseksiyonu; aortik remodeling; aksiller arter kanülasyonu
Viewed : 10927
Downloaded : 2630