ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatide cerrahi tedavi ve sonuçları
İlker Mataracı1, Adil Polat2, Çetin Murat Songur1, Cemalettin Aydın1, Mehmet Yanartaş1, Vedat Erentuğ1, Kaan Kırali1, Cevat Yakut1
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Elazığ Asker Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Elazığ
Amaç: Çalışmamızda hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati (HOKM) tanısıyla kliniğimizde cerrahi tedavi uygulanan hastaların erken ve geç dönem sonuçları incelendi.

Çalışma planı: Kliniğimizde Eylül 1985-Eylül 2008 tarihleri arasında HOKM tanısıyla cerrahi girişimde bulunulan 32 hasta (13 erkek, 19 kadın; ort. yaş 35.1±17.6 yıl; dağılım 7-68 yıl) çalışmaya alındı. Göğüs ağrısı, çarpıntı ve nefes darlığı başlıca semptomlar olarak tespit edildi. Tüm hastalara ameliyat öncesi ve sonrası ekokardiyografi, aynı zamanda 27 hastaya ise ameliyat öncesi kardiyak kateterizasyon yapıldı. Tüm hastalara genel anestezi altında septal miyektomi işlemi uygulandı. Ek girişim olarak hastaların ikisinde (%6.3) mitral kapak onarımı, altısında (%18.8) mitral kapak replasmanı, ikisinde (%6.3) aort kapak replasmanı ve birinde (%3.1) aort kapak replasmanı + koroner arter bypass işlemleri uygulandı.

Bulgular: Üç hastada (%9.4) ameliyat sonrası dönemde tam kalp bloğu gelişti ve kalıcı pacemaker implantasyonu uygulandı. Ameliyat sonrası bir olgumuz ritim düzensizliği, bir olgumuz da konjestif kalp yetmezliği nedeniyle takip altına alındı. Ameliyat sonrası erken dönemde iki hasta (%6.3) ve geç dönemde de iki hasta (%6.3) olmak üzere toplam dört hasta kaybedildi. Beş yıllık sağkalım oranı yüzde 95.2±2.4 idi.

Sonuç: Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatinin cerrahi tedavisinde ek girişimlerin uygulanması ile mortalite ve morbiditede artış görülmektedir. Buna rağmen septal miyektomi işlemi, farmakolojik tedaviye yanıt alınamayan olgularda düşük morbidite ve mortalite ile gerçekleştirilebilecek bir yöntemdir.

Keywords : Konjestif kalp yetmezliği; hipertrofik kardiyomiyopati; cerrahi
Viewed : 24318
Downloaded : 3779