ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aortoiliyak tıkayıcı arter hastalıklarının cerrahi tedavisinde retroperitoneal ve transperitoneal yaklaşımların karşılaştırılması
Halil Başel1, Ünal Aydın1, Hakan Kutlu1, Sadiye Deniz Özsoy1, Ayşenur Dostbil4, Müge Taşdemir1, Nurkay Katrancıoğlu3, Abdulsamed Hazar2
1Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Van
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Şanlıurfa
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas
4Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Van
Amaç: Bu çalışmada aortoiliyak tıkayıcı arter hastalıklarının (AİTAH) cerrahi tedavisinde transperitoneal (TP) ve retroperitoneal (RP) yaklaşımlar karşılaştırıldı, avantaj ve dezavantajları değerlendirildi.

Çalışma planı: Ekim 2003-Ağustos 2007 tarihleri arasında AİTAH için cerrahi tedavi uygulanan 55 hasta geriye yönelik olarak değerlendirildi. Çalışmaya alınan hastaların 30’u RP, 25’i TP yöntemiyle ameliyat edildi. Klinik özellikler, risk faktörleri, ameliyat sırası ve sonrası bulgular iki grup arasında analiz edildi ve karşılaştırıldı.

Bulgular: Klinik özellikler ve risk faktörleri açısından iki grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Sekiz cerrahi parametreden beşi RP yaklaşım lehine sonuç verdi. Yoğun bakım ünitesinde kalış süresi (p<0.01), hastanede kalış süresi (p<0.01), bağırsak fonksiyonlarının geri dönüş süresi (p<0.01), oral gıda alımına geçiş süresi (p<0.01), efor ağrı skoru (p<0.01) TP yaklaşıma göre anlamlı derecede daha iyiydi. Pulmoner komplikasyonlar da RP grubunda daha az izlendi ancak bu fark anlamlı bulunmadı. (p=0.02). Diğer komplikasyonlarda [yara yeri komplikasyonları (p=0.09), paralitik ileus (p=0.14), tekrar ameliyat oranı (p=0.46), ameliyat sonrası 30. gün mortalite oranı (p=0.30)] arasında ise anlamlı bir fark bulunmadı.

Sonuç: Karşılaştırılan parametreler AİTAH’nin cerrahi tedavisinde RP yaklaşımın TP yaklaşımdan daha avantajlı olduğunu göstermektedir.

Keywords : Aort cerrahisi; karşılaştırma; retroperitoneal yaklaşım; transperitoneal yaklaşım
Viewed : 11037
Downloaded : 2439