ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Periferik tıkayıcı arter hastalığı olan vasküler cerrahi uygulanacak hastalarda koroner arter hastalığı riskinin ve sıklığının belirlenmesi
H. Ali Tünel1, Şinasi Manduz2, Nurkay Katrancıoğlu2, Oğuz Karahan2, Öcal Berkan2
1Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas
Amaç: Çalışmamızda, periferik tıkayıcı arter hastalığı (PTAH) semptomlarıyla başvuran fakat koroner arter hastalığı (KAH) yönünden asemptomatik hastalarda, KAH görülme sıklığı ve riski, ateroskleroz risk faktörlerinin şiddet ve oranının bu hastalarda farklı olup olmadığı ve yapılacak testlerle bu hastalıkların birlikteliğinin öngörülüp görülemeyeceği araştırıldı.

Çalışma planı: Mayıs 2005 tarihinden sonra PTAH ve KAH tanılarıyla kliniğimizde cerrahi ve tıbbi tedavi uygulanan 70 hasta çalışmaya alındı. Periferik tıkayıcı arter hastalığı semptomlarıyla başvuranlar grup 1, PTAH olmayıp sadece KAH olanlar grup 2 olarak adlandırıldı. Grup 1’de PTAH’ye eşlik eden KAH’si olanlar grup 1a, olmayanlar grup 1b olarak ayrıldı. Grup 1’de 44 hasta (grup 1a, n=27; grup 1b, n=17), grup 2’de ise 26 hasta vardı. Gruplar, yaş, cinsiyet, ateroskleroz risk faktörleri, C-reaktif protein (CRP), fibrinojen, demir, ferritin yönünden karşılaştırıldı.

Bulgular: Periferik tıkayıcı arter hastalığı semptomlarıyla başvuranlarda, KAH görülme oranı %61.36 idi. Grup 1 ve 2 arasında, cinsiyet ve sigara kullanımı açısından anlamlı fark bulundu (p<0.05). Aterosklerozun diğer risk faktörleri açısından grup 1 ve 2 arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). C-reaktif protein seviyesi açısından, grup 1a ile grup 1b arasında anlamlı fark vardı. C-reaktif protein seviyesi açısından grup 1a ile grup 2 arasında da anlamlı fark vardı. Fibrinojen ve demir değerleri açısından grup 1a ve 1b arasında anlamlı fark vardı (p<0.05). Periferik tıkayıcı arter hastalığı, KAH yönünden taşıdığı risk nedeniyle ciddi oranda mortalite ve morbidite nedeni olabilmektedir.

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda CRP ve fibrinojen gibi akut faz reaktanlarının, KAH riskinin öngörülmesinde belirteç olarak kullanılabileceği ve cerrahi revaskülarizasyon planlanan periferik tıkayıcı arter hastalarının KAH yönünden ayrıntılı olarak araştırılması gerektiği düşünüldü.

Keywords : Akut faz proteinleri; arteriyel tıkayıcı hastalıklar; ateroskleroz; risk faktörleri
Viewed : 17772
Downloaded : 4518