ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer kanseri dışında mediastinal lenfadenopati ile seyreden hastalıklarda servikal mediastinoskopinin tanısal değeri
Hasan Çaylak1, Kuthan Kavaklı1, Metin Özkan2, Orhan Yücel1, Ersin Sapmaz1, Alper Gözübüyük1, Sedat Gürkök1, Mehmet Dakak1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Ankara
Amaç: Bu çalışmada hastalara uygulanan servikal mediastinoskopi (SM)’nin etkinliği, güvenilirliği ve uygulanabilirliği ortaya kondu.

Çalışma planı: Mediastinal lenfadenopati nedeniyle tanısal amaçlı SM uygulanan 84 olgunun (68 erkek 16 kadın; ort. yaş 34.6 yıl; dağılım 20-71 yıl) verileri geriye yönelik olarak incelendi. Olgular yaş, cinsiyet, ameliyat süresi, lenfadenopati saptanan ve örnekleme yapılan lenf nodu istasyonlarının dağılımı, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası mortalite, morbidite ile histopatolojik tanı parametreleri açısından değerlendirildi.

Bulgular: Olguların radyolojik incelemelerinde toplam 233 lenf nodu istasyonunda lenfadenopati saptanırken uygulanan mediastinoskopilerde %77’si sağ üst paratrakeal ve sağ alt paratrakeal (2R, 4R) lenf nodlarından olmak üzere 140 lenf nodu istasyonundan örnekleme yapıldı. Dört olguda (%4.8) komplikasyon saptanırken hiçbir olguda mortalite gözlenmedi. Kesin tanısı torakotomi ile konan iki olgu haricinde tüm olgularda histopatolojik tanı mediastinoskopi ile kondu. Akciğer kanseri olmayan hastalarda mediastinoskopinin duyarlılığı %93 olarak saptandı.

Sonuç: Bu veriler ışığında mediastinoskopi, tanısı konulamamış mediastinal lenfadenopatili hastaların büyük bir kısmında düşük mortalite ve morbidite oranları ile güvenle uygulanabilen tanısal değeri yüksek invaziv bir tanı yöntemidir.

Keywords : Mediastinoskopi; mediastinal lenfadenopati; mediastinal hastalıklar
Viewed : 33656
Downloaded : 12271