ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter bypass greftleme ameliyatı yapılan hastalarda pulmoner hipertansiyonun cerrahi sonuç üzerine etkisi
Zeki Çatav, Levent Altınay, Soner Yavaş, Ahmet Sarıtaş, Mustafa Paç, S. Fehmi Katırcıoğlu
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
Amaç: Bu geriye yönelik çalışmada, koroner arter bypass greftleme (KABG) ameliyatı yapılan hastalarda ameliyat öncesinde var olan pulmoner hipertansiyonun başta hastane mortalitesi olmak üzere çeşitli klinik değişkenlere etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Kliniğimizde Ocak 2000 - Mayıs 2006 tarihleri arasında izole KABG ameliyatı yapılmış ve ameliyat öncesi dönemde ekokardiyografik olarak tespit edilmiş pulmoner hipertansiyonu olan hastalar geriye yönelik olarak incelendi. İskemik kalp hastalığı dışında pulmoner hipertansiyonu açıklayacak patolojisi olmayan 177 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar üç gruba ayrıldı. Sistolik pulmoner arter basıncı (sPAB) 30 mmHg ve altında olan hastalar “sPAB normal olan grup” (grup 1), sPAB 30-50 mmHg arası olanlar “orta derecede pulmoner hipertansiyonlu” (grup 2) ve sPAB 50 mmHg ve üzerinde olanlar “ileri derecede pulmoner hipertansiyonlu” (grup 3) hastalar olarak belirlendi. Gruplar, kardiyopulmoner bypass (KPB) süresi, aortik kros-klemp süresi, mekanik ventilasyon süresi, perioperatif inotropik destek ihtiyacı, perioperatif intra-aortik balon pompası (İABP) ihtiyacı ve hastane mortalitesi açısından değerlendirildi.

Bulgular: Gruplara göre hastane mortaliteleri, grup 1’de %4.7, grup 2’de %10, grup 3’de ise %18.9 oldu, grup 1 ile 3 arasındaki fark anlamlı bulundu (p=0.02). Gruplar arasında ameliyat süresi, KPB süresi ve aortik kros-klemp süresi açısından fark anlamlı bulunmadı. Grup 1 ile 3 arasında, perioperatif inotropik destek ihtiyacı (p=0.001), perioperatif İABP ihtiyacı (p=0.01) yönünden farklılıklar anlamlı bulundu. Ayrıca, çalışma yapılan tüm hastalarda, ortalama sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ile sistolik pulmoner basınç arasında negatif bir ilişki (Pearson korelasyon katsayısı: –0.429; p<0.0001) saptandı.

Sonuç: Elde edilen sonuçlara göre, pulmoner arter basıncı ileri derecede yükselmiş olan KABG ameliyatı geçirmiş hastalarda hastane mortalitesinin daha yüksek olduğu, ayrıca bu hastalarda inotropik destek ve İABP ihtiyacının artmış olduğu saptandı.

Keywords : Koroner arter bypass; hipertansiyon; pulmoner
Viewed : 13822
Downloaded : 3017