ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Obezite ve vücut kütle indeksinin koroner arter bypass greftleme ameliyatına etkisi
Suat Nail Ömeroğlu1, Deniz Göksedef1, Ozan Onur Balkanay1, Zeki Talas1, Cem Sayılgan2, Bilgehan Karadağ3, Gökhan İpek1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Amaç: Bu çalışmada obezitenin koroner arter bypass greftleme (KABG) ameliyatı üzerine olan etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmamızda 19 Aralık 2006 - 19 Haziran 2009 tarihleri arasında kliniğimizde KABG ameliyatı yapılan 312 olgu ele alındı. Vücut kütle indeksi (VKİ) değerleri <30 kg/m2 olanlar VKİ ≥30 kg/m2 olanlar ile kıyaslandı. Daha sonra hastalar alt grup analizleri için Dünya Sağlık Örgütü’nün VKİ sınıflandırma kriterlerine göre zayıf, normal, pre-obez, hafif obez, orta obez ve ileri obez olmak üzere altı alt gruba ayrıldı. Vücut kütle indeksi normal olan hastalar diğer beş grup ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Obez olan hastaların (n=87, %28) obez olmayanlarla (n=225, %72) karşılaştırılması sonucu kan trigliserit düzeylerinin (p=0.009), ameliyat sonrası drenaj miktarlarının (p=0.007), hipertansiyon öyküsünün (p=0.006), kronik obstrüktif akciğer hastalığı öyküsünün (p=0.016), diyabetes mellitus oranının (p=0.021) ve safen venin yara yeri enfeksiyonu oranının (p=0.032) obez hasta grubunda daha yüksek olduğu saptandı. Obez hastalarda ameliyat sonrası inotrop ilaç desteği kullanılma ihtiyacı daha sıklıkla gerekti (p=0.038) Obez olan grup yüksek oranda kadınlardan oluşmaktaydı (p<0.001). Alt grup dağılımında hastaların %1’i (n=3) zayıf, %28’i (n=88) normal, %43’ü (n=134) pre-obez, %19’u (n=60) hafif obez, %7’si (n=22) orta obez, %2’si (n=5) ileri obez grubunda yer alıyordu. Normal grup ile yapılan kıyaslamalarda ameliyat öncesi kan üre değerlerinin zayıf hastalarda daha yüksek olduğu (p=0.009); yaş ortalamasının pre-obezlerde daha düşük olduğu (p=0.029); sigara kullanımının pre-obez, hafif obez ve orta obezlerde daha az olduğu (sırasıyla p=0.011; p=0.026; p=0.047); ameliyat sonrası drenaj miktarının hafif obezlerde daha düşük olduğu (p=0.003); kan trigliserit düzeylerinin hem hafif obezlerde hem de orta obezlerde daha yüksek olduğu (sırasıyla p=0.014; p=0.029); diyabetes mellitus oranlarının hafif obezlerde daha yüksek olduğu (p=0.030); hafif, orta ve ileri obezlerin yüksek oranda kadınlardan oluştuğu (sırasıyla p=0.003; p=0.001; p=0.001); hipertansiyon oranlarının orta obezlerde daha yüksek olduğu (p=0.014) saptandı.

Sonuç: Çalışmamızda yüksek VKİ değerlerine sahip hastaların; çoğunluğunun kadınlar olduğu, genç yaşta KABG ameliyatı geçirdikleri, kan trigliserit düzeylerinin ve diyabetes mellitus oranının daha yüksek olduğu, ameliyat sonrası inotrop ihtiyacının ve lokal yara yeri enfeksiyonunun daha fazla olduğu saptansa da morbidite ve mortalite düzeylerinin, muhtemelen ameliyat öncesi, sırası ve sonrası süreçlerde gösterilen azami bakım sonucu genel olarak diğer hastalara yakın değerlerde olduğu görüldü.

Keywords : Vücut kütle indeksi; koroner arter bypass ameliyatı; obezite
Viewed : 13489
Downloaded : 2667