ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
AKUT İNFERİOR MİYOKARD İNFARKTÜSÜ İLE KOMPLİKE AORTA DİSEKSİYONUNDA GİRİŞİMSEL VE CERRAHİ KOMBİNE TEDAVİ
İlhan GÖLBAŞI, Cengiz TÜRKAY, Ercan AKBULUT, Ömer BAYEZİD, *Mehmet KABUKCU,*Oktay SANCAKTAR
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, ANTALYA
*Kardiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
Akut aort diseksiyonuna sekonder akut miyokard infarktüsü diseksiyonun koroner arterlere yayılmasına veya hematomun koroner arterleri kompresyona uğratmasına bağlı olarak gelişebilmektedir ve mortalitesi yüksektir. 44 yaşındaki erkek hasta, ani başlayan şiddetli göğüs ağrısı nedeniyle hospitalize edildi. Elektrokardiyografide, akut inferior miyokard infarktüsü ve anjiografide ise assendan aorta diseksiyonuna bağlı sağ koroner arterde oklüzyon saptandı. Sağ koroner artere üç adet stent implantasyonu ile reperfüzyon sağlandı. Assendan aortaya, Dakron greft replase edildi. Postoperatif sorunsuz seyreden olgumuz postoperatif dokuzuncu günde taburcu edildi. Aort diseksiyonuna bağlı akut miyokard infarktüsü cerrahi tedavi uygulanıncaya kadar irreversibl komplikasyonlar gelişmeden önce intrakoroner stent ile başarılı şekilde tedavi edilmektedir.
Keywords : Miyokard infarktüsü, aort diseksiyonu, invaziv, cerrahi tedavi
Viewed : 22138
Downloaded : 6499