ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bronşiyal arter embolizasyonun erken ve geç dönem sonuçları
Gülfer Okumuş1, Koray Güven2, Esen Kıyan1, Leyla Pur Özyiğit1, Namşan Yıldız1, Mustafa Erelel1, Halim İşsever3, Orhan Arseven1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul
Amaç: Bu çalışmada, bronşiyal arter embolizasyonu (BAE) yapılan olguların erken ve geç dönem takip sonuçları geriye yönelik olarak değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2002 - Kasım 2008 arasında hemoptizi nedeniyle BAE uygulanan 73 olgu (11 kadın 62 erkek; ort. yaş 52±13 yıl; dağılım 16-78 yıl) çalışmaya dahil edildi. Olguların demografik özellikleri, hemoptizi etiyolojisi, hemoptizinin masif olup olmadığı, embolizasyon sayısı, işlemden sonraki erken ve geç dönem komplikasyonları kaydedildi. Yirmi üç olguda masif hemoptizi, 40 olguda masif olmayan hemoptizi atakları, 14 olguda ise masif hemoptizi atakları vardı. İşlem öncesi olguların 63’üne (%86) bronkoskopi yapıldı. Bronşiyal arter embolizasyonu, olguların 59’unda yalnızca bir kez, 10’unda iki kez, dördünde ise üç kez uygulandı.

Bulgular: Bronşektazi (n=12), tüberküloz (n=32) ve akciğer kanseri (n=17) etiyolojideki en sık nedenler olarak bulunurken yedi olguda etiyoloji saptanamadı. İlk 30 günde olguların 16’sında hemoptizi tekrarladı. Embolizasyon sonrası erken dönemde olguların 10’unda göğüs ağrısı, altısında ateş ve üçünde pnömoni komplikasyonu gelişti. Ayrıca olguların birinde bronşiyal arter diseksiyonu, birinde geçici parestezi ve birinde de batında organ infarktları gelişti. Olguların ortalama izlem süresi 31±17 (dağılım 6-72) ay idi. Geç dönemde 20 olguda hemoptizi tekrarladı. İzlem süresince olguların yedisi masif hemoptiziye bağlı olarak, 10’u ise hemoptizi dışı nedenlerden dolayı kaybedildi. Kırk yedi olguda (%64) hemoptizi tekrarı ve işleme bağlı komplikasyon gözlenmedi.

Sonuç: Bronşiyal arter embolizasyonu, ender rastlanan ciddi komplikasyonlarına rağmen hemoptizi tedavisinde etkin ve güvenli bir tedavi yöntemidir.

Keywords : Komplikasyon; embolizasyon; hemoptizi
Viewed : 16782
Downloaded : 4079