ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Toraksta kist hidatik hastalığı nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan 308 hastanın değerlendirilmesi
Turgut Işıtmangil1, Rauf Görür1, Nurettin Yiyit1, Oryal Erdik1, Akın Yıldızhan1, Fatih Candaş1, Şaban Sebit1, Habil Tunç1, Sefa Selçuk1, Erdoğan Kunter2
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği, İstanbul
Amaç: Bu çalışmada kist hidatik tanısıyla cerrahi tedavi uygulanan hastaların verileri geriye dönük olarak incelendi.

Çalışma planı: Ocak 1990 ile Aralık 2008 tarihleri arasında kliniğimizde kist hidatik hastalığı tanısıyla cerrahi tedavi uygulanan 308 hastanın (287 erkek, 21 kadın; ort. yaş 24.6 yıl; dağılım 6-72 yıl) verileri geriye dönük olarak incelendi. Hastalarda en sık rastlanan klinik bulgular öksürük, balgam çıkartma ve göğüs ağrısı idi. Cerrahi yaklaşım olarak 296 hastada torakotomi, iki taraflı kist hidatik hastalığı olan sekiz hastada farklı seanslarda iki taraflı torakotomi, iki taraflı kist hidatik hastalığı olan bir hastada median sternotomi ve üç hastada video-yardımlı torakoskopik cerrahi uygulandı.

Bulgular: Üç yüz seksen beş hidatik akciğer kistinin 208’i sağ akciğerde ve 177’si sol akciğerde idi. En yaygın kist yerleşim yerleri her iki akciğerin alt lobları idi. Rüptüre olan 66 kistin 28’i enfekte durumdaydı. Hastaların 15’inde intratorasik ekstrapulmoner hidatik kistler saptandı. Kırk sekiz hastada karaciğerde ve bir hastada sol böbrekte hidatik kist saptandı. Yirmi yedi hastada küçük wedge rezeksiyon, beş hastada segmental rezeksiyon, üç hastada lobektomi uygulandı. Diğer hastalar kistotomi veya enükleasyon gibi konservatif cerrahi yöntemlerle tedavi edildi. Ameliyat sırası ve sonrasında mortalite olmadı. Çoklu intratorasik kistlerde veya ek organ kistlerinde hastalara albendazole tedavisi verildi.

Sonuç: Kist hidatik hastalığının asıl tedavisi, kistlerin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Konservatif cerrahi yaklaşımlar hastaların çoğunda etkili ve güvenilir yöntemlerdir.

Keywords : Kist hidatik; hidatik hastalık; cerrahi tedavi
Viewed : 21191
Downloaded : 4064