ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Siklosporin ve takrolimus (FK506) uygulamasının, sıçanlarda yeni oluşan ateroskleroz ve lipid profiline etkisi
Atalay Mete1, Mehmet Erdem Memetoğlu1, Ozan Erbasan1, İrem Hicran Özbudak2, İlhan Gölbaş1, Cengiz Türkay1, Ömer Bayezid1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Antalya
Amaç: Bu çalışmada, siklosporin ve takrolimusun (FK506) Apo E-/- sıçanlarda yeni oluşan de novo ateroskleroz üzerine olan etkisi, karşılaştırmalı olarak incelendi.

Çalışma planı: Çalışmada kullanılacak olan Apo E-/- sıçanlar üç gruba ayrıldı; grup 1’deki sıçanlara (kontrol grubu; n=6) dört hafta süresince günlük 0.5 cc zeytinyağı, grup 2’deki (n=4) sıçanlara dört hafta süresince günlük 0.5 cc zeytinyağıyla birlikte 10 mg/kg/gün siklosporin ve grup 3’teki (n=5) sıçanlara dört hafta süresince günlük 0.5 cc zeytinyağıyla birlikte 0.05 mg/kg/ gün takrolimus oral yolla uygulandı. Dördüncü haftanın sonunda; sıçanların hematoksilen-eozin x100 ve x400 büyütmedeki ışık mikroskopisi incelemeleri yapıldı. Sıçanların aortundan alınan kan örneğinden her üç grubun total kolesterol, trigliserit ve HDL kolesterol değerleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Gruplar arasında total kolesterol ve HDL kolesterol medyanları arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Siklosporin ve takrolimus gruplarındaki trigliserit değerinin kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek olduğu fakat her iki grup arasında istatistiksel bir fark olmadığı görüldü. Işık mikroskopisi incelemelerinde; sıçanların ortak karotis arterlerinin intima ve media tabakasında genişleme, kalınlaşma, intima media oranı, aterom plak morfolojisi, endotelyal deskuamasyon, subendotelyal lipit birikimi, media tabakasındaki elastik lif yapılarında dejenerasyon, endotelyal hücre diziliminde düzensizlik yönünden gruplar arasında anlamlı bir fark tespit edilemedi. Siklosporin grubundan bir örnekte, parsiyel intimal kalınlaşma tespit edildi.

Sonuç: Siklosporin grubundan bir örnekte kolesterol düzeyinde anlamlı fark yok iken, intimal kalınlaşmanın tespit edilmesi; siklosporinin, hiperlipidemik etkisinden bağımsız olarak, doğrudan vasküler düz kas proliferasyonunu artırıcı etkisiyle aterosklerozu hızlandırabileceği düşüncesini akla getirdi.

Keywords : Kalp nakli; siklosporin; endotel; FK506; hiperkolesteremi; immünosüpresyon; sıçan; takrolimus; vasküler düz kas
Viewed : 13465
Downloaded : 3639