ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Seksenli yaşlardaki hastada dev proksimal inen aort psödoanevrizmasında endovasküler stent-greftleme uygulaması: Olgu sunumu
Ufuk Alpagut, Onur Göksel, Ömer Sayın, Emin Tireli, Enver Dayıoğlu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
Aort hastalıkları, özellikle de arkus yalancı anevrizmaları, girişimsel tedavi uygulanmazsa mortalite ve morbidite ile seyretmeleri itibariyle yüksek risk grubundadırlar. Hastaların sıklıkla eşlik eden başka patolojilerinin de olması bu cerrahinin risklerini artırmaktadır. Aort arkus anevrizmalarının geleneksel cerrahi onarımını takiben önemli derecede morbidite ve mortalite gelişmektedir. Bu yazıda, proksimal inen aortta dev psödoanevrizması ve kronik akciğer hastalığı olan diyalize bağımlı 85 yaşındaki hastaya uygulanan endovasküler stent greftleme tedavisi sunuldu.
Keywords : Aort; endovasküler stent-greftleme; psödoanevrizma
Viewed : 11176
Downloaded : 2301