ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İzole tek taraflı pulmoner arter yokluğu: Olgu sunumu
Oğuzhan Okutan, Harun Ugan, Hatice Kaya, Dilaver Taş, Ersin Demirer, Murat Apaydın, Tayfun Çalışkan
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
İzole tek taraflı pulmoner arter yokluğu nadir görülür. Anomali, aynı taraf altıncı aortik arkın gelişme eksikliğinden kaynaklanır. Hastalık uzun süre asemptomatik kalabildiği için, tanısında gecikme olabilmektedir. Bu anomali postero-anteriyor akciğer grafisinde hiperlüsent akciğer görünümüne neden olur. Klinik ve radyolojik olarak başka hastalıklar (Swyer-James-MacLeod sendromu, interstisyel akciğer hastalığı vs.) ile karışabilir. Bu yazıda, hastalığı uzun süre asemptomatik seyreden, ancak son bir aydır halsizlik, iştahsızlık, nefes darlığı ve balgamla karışık kan gelmesi yakınması ile kliniğimize başvuran 21 yaşında erkek hasta sunuldu. Hastaya toraks manyetik rezonans anjiyografik inceleme ile sağ tek taraflı pulmoner arter yokluğu tanısı kondu.
Keywords : Anjiyografi; doğuştan anomali; izole; pulmoner arter agenezisi
Viewed : 17315
Downloaded : 2692