ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter hastalığında plazma ve doku oksidatif durumu: Oksidatif stres ve koroner arter hastalığı
Recep Demirbağ1, Bülent Rabuş2, Yusuf Sezen1, Abdullah Taşkın3, Serap Kalaycı4, Mehmet Balkanay2
1Department of Cardiology, Medicine Faculty of Harran University, Şanlıurfa
2Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Heart and Research Hospital, İstanbul
3Department of Biochemistry, Medicine Faculty of Harran University, Şanlıurfa
4Department of Anesthesiology and Reanimation, Kartal Koşuyolu Heart and Research Hospital, İstanbul
Amaç: Bu çalışmada koroner arter bypass cerrahisi uygulanan hastalarda doku ve plazma total antioksidan kapasite (TAK) ve total oksidan seviye (TOS) değerleri karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Koroner endearterektomi uygulanan 30 hasta ve 30 sağlıklı kontrolde plazma TAK ve TOS seviyeleri değerlendirildi. Ayrıca hasta grubunda aterosklerotik plak TAK ve TOS seviyelerine bakıldı. Koroner arter hastalığı şiddeti Gensini skor indeksi ile hesaplandı.

Bulgular: Plazma TAK ve TOS değerleri hastalarda kontrollere göre daha düşüktü (sırası ile p=0.008 ve p=0.004). Doku TAK seviyesi plazmaya göre anlamlı derecede düşüktü (0.11±0.03 mmol Trolox Equiv./L’ye karşın 0.65±0.25 mmol Trolox Equiv./L, p<0.001). Total oksidan seviye ise plazmada dokuya göre belirgin derecede yüksekti (0.80±0.46 μmol H2O2 equiv./L’ye karşın 10.9±3.7 μmol H2O2 equiv./L, p<0.001). Çoklu regresyon analizinde Gensini skor indeksi sadece plazma TAK seviyeleri (r=-0.898, p<0.001) ve yaş ile (r=0.258, p=0.023) bağımsız ilişki göstermekteydi.

Sonuç: Doku oksidatif stres ve antioksidan kapasiteden ziyade plazma TAK seviyeleri ateroskleroz ile ilişki göstermektedir.

Keywords : Aterosklerotik plak; koroner arter hastalığı; total antioksidan kapasite; total oxidan status
Viewed : 11688
Downloaded : 2933