ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
FEMOROPOPLİTEAL BYPASS CERRAHİSİNDE GREFT SEÇİMİMİZ VE UZUN DÖNEM PATENCY SONUÇLARIMIZ
KURÇ Erol, ENÇ Yavuz, ÇINAR Bayer, KURÇ Pelin, KÖSEM Mesut, SEZERMAN Özge
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Merkezi, İSTANBUL
Günümüzde ateroskleroz sonucu oluşan periferik arteryal dolaşım bozuklukları önemli bir morbidite nedenidir. Oluşan dolaşım bozukluğu hastanın yaşam kalitesini belirgin olarak etkiler. Periferik aterosklerotik dolaşım bozuklukları sistemik bir proçes sonucu oluşur. Ancak, segmenter tutulum gösterir. Alt ekstremitenin aterosklerotik dolaşım bozuklukları da %50 olguda segmenter femoropopliteal tutulum ile karakterizedir.

Femoropopliteal bypass uygulamalarında en önemli problem; greft patensisinin uzun dönem sağlanmasıdır. Bu noktada greft trombozu, neointimal ve intimal hiperplazinin önlenmesi en kritik nokta olmaya devam etmektedir.

Merkezimizde 1992-1998 tarihleri arasında 119 hastaya 133 femoropopliteal bypass prosedürü uygulandı. Elli üç hastaya ulaşılarak çalışmaya alındı . Bu elli üç hastanın uzun dönem patency sonuçları renkli dupplex sonografi, dijital substraction anjiyografi, klinik muayene veya konvansiyonel arteriyografi yapılarak greft seçimlerine göre değerlendirildi.

Opere edilen 53 femoropopliteal bypass olgusunun ortalama 21 (±15) aylık süre sonucundaki açık kalma oranları; reverse safen kullanımında % 65.2 , insitu safen kullanımında % 55.5 , prostetik greft kullanımında % 36.3 olarak tespit edildi.

Reverse safen ve in situ safen kulanımı arasında patency bakımından anlamlı fark bulunmadı ( p:0.195 ). Ancak reverse safen ile prostetik greft kullanımı arasında patency açısından fark anlamlı bulundu ( p:0.034 ) . Diz üstü ve diz altı prosedürler arasında da patency açısından anlamlı bir fark bulunamadı ( p:0.154 ).

Keywords : Femoropopliteal bypass, greft seçimi, patency , Femoropopliteal bypass, graft choose, patency
Viewed : 23594
Downloaded : 3868