ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Açık kalp cerrahisi yapılan düşük ağırlıklı hastalarda risk sınıflandırmaları
Murat Özkan, Süleyman Özkan, Tolga Tatar, Bülent Sarıtaş, Salih Özçobanoğlu, Hakkı Tankut Akay, Sait Aşlamacı
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
Amaç: Bu çalışmada açık kalp cerrahisine alınan düşük ağırlıklı bebeklerin klinik sonuçları değerlendirildi ve sonuçların RACHS-1 ve Aristotle sınıflandırmaları ile ilişkisi karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 1999 ile Eylül 2009 tarihleri arasında kliniğimizde doğuştan kalp hastalığı nedeni ile 4303 hasta ameliyata alındı. Bu hastaların 950’si kapalı kardiyak işlemler olup 3353’ü açık kalp ameliyatı idi. Açık kalp ameliyatına alınan hastalardan vücut ağırlığı 3 kg ve altında (ort. 2.82±0.2 kg) olan 128 hasta (ort. yaş 36±34 gün) çalışmaya alındı.

Bulgular: Otuz dokuz hasta (%30.5) RACHS-1 sınıflamasında 4. ve üzeri risk grubuna, 80 hasta (%62.5) ise Aristotle sınıflandırmasına göre 10 ve üzeri Temel Aristotle skoruna sahipti. Hastane içi ölüm oranı %36.7 (n=47) idi. Mortalite ve morbiditelerin risk grupları ile ilişkisi RACHS-1 sınıflandırılması ve Temel Aristotle sınıflandırması için anlamlı bulunmadı (p>0.05).

Sonuç: Üç kilogramın altında açık kalp ameliyatı geçiren hastalarda ameliyat sonrası mortalite ve morbidite birçok faktöre bağlıdır. Kliniğimizde elde edilen ameliyat sonuçları literatürdeki veriler ile uyumlu olmasına rağmen, skorlama sistemlerinin öngörüleri ile uyumlu bulunmamıştır. Bu çalışmada RACHS-1 ve Temel Aristotle sınıflandırmalarının ameliyat öncesi risk belirlenmesinde geniş gruplarda kullanışlı olabileceği ancak 3 kg’ın altındaki hastalarda bireysel risk belirtmede yetersiz oldukları tespit edildi.

Keywords : Konjenital kalp cerrahisi; düşük vücut ağırlığı; risk sınıflandırması
Viewed : 21423
Downloaded : 4706