ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Trakea stenozlarında tedavi yaklaşımları: On beş olgunun analizi
Ekber Şahin1, Aydın Nadir1, Burçin Çelik1, Şule Karadayı2, Şinasi Manduz3, Sulhattin Arslan4, Melih Kaptanoğlu1
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Sivas
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas
4Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas
Amaç: Bu çalışmada, trakea stenozu nedeniyle tedavi edilen hastaların klinik sonuçları incelendi.

Çalışma planı: Haziran 1992 ile Ekim 2008 arasında kliniğimizde trakea stenozu tedavisi yapılan 15 hastanın (6 erkek, 9 kadın; ort. yaş 39.2±23.2 yıl; dağılım 8-70 yıl) klinik kayıtları geriye dönük incelendi. Tanı yöntemleri, trakeal stenozun yerleşim yeri, tedavi yaklaşımları ve tanısal sonuçları açısından değerlendirildi.

Bulgular: Altı hastada trakeostomi, beş hastada uzamış entübasyon zamanı, dört hastada ise malignite nedeniyle trakeal darlık gelişmiş idi. En sık kullanılan tanı aracı rijit bronkoskopi idi. Sekiz hasta konservatif yöntemler ile tedavi edildi. Dokuz hastada ilk tedavi seçeneği olarak diatermik rezeksiyon uygulandı. Yedi hastaya rezeksiyon ve uç-uca anastomoz, altı hastaya ise trakea stenti uygulandı. Üç hastada 12 ile 18 ay arasında stentler çıkarıldı. Ortalama hastanede kalış süresi 12 gün idi. Morbidite dört hastada, mortalite ise üç hastada görüldü.

Sonuç: Trakea stenozlarında başarı oranı, cerrahi yöntemlerle tedavi edilenlerde %71-97, konservatif yöntemlerle tedavi edilenlerde ise %65-70 idi. Cerrahi seçenekler ilk olarak düşünülmeli fakat konservatif yöntemler de akılda tutulmalıdır.

Keywords : Diatermik rezeksiyon; uç-uca anastomoz; trakea stenozu; trakeal stent
Viewed : 18986
Downloaded : 4051