ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Penetran diyafram yaralanmaları: 15 yıllık deneyim
Özgür Samancılar1, Cemal Kara2, Kadir Hakan Kayabaş1, Necdet Güler2, Turgay Özer2, Arif Uğuz2, Erdoğan Sü2, Atilla El2
1Karşıyaka Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir
2Karşıyaka Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
Amaç: Bu çalışmada, penetran diyafram yaralanmalarının tanısı hakkında 15 yıllık deneyimimiz gözden geçirildi.

Çalışma planı: Ocak 1994 - Aralık 2008 tarihleri arasında kliniğimizde penetran diyafram yaralanması tanısı konulan ve ameliyat edilen 37 hastanın (36 erkek, 1 kadın; ort. yaş 29.2 yıl; dağılım 17-46 yıl) kayıtları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Yaralanmaların 31’i kesici-delici alet ile diğerleri ise ateşli silah yaralanması sonucu oluşmuş idi. Hastaların çoğunluğuna (n=34) laparotomi sırasında tanı konulabildi. Yaralanma genellikle sol hemidiyaframda (n=24) idi. Yirmi sekiz hastada (%75) eşlik eden organ yaralanması vardı ve en sık eşlik eden (n=14) yaralanma karaciğer yaralanması idi. Hastaların 26’sına sadece laparatomi, yedisine torakotomi ile birlikte laparotomi, üçüne sadece torakotomi ve birine de sadece laparoskopi uygulandı. Diyafram defektleri tüm olgularda primer tamir edildi. Üç olguda morbidite, üç olguda da mortalite görüldü.

Sonuç: Travmatik diyafram yaralanmasının tanımlanmasından günümüze kadar geçen sürede tanı yöntemlerinde önemli gelişmeler olsa da, diyafram yaralanmasından şüphelenmek halen tanıda en önemli araçtır. Hem toraks hem de batın içi patoloji saptanan tek girişli penetran yaralanmaları diyafram hasarını akla getirmelidir. Penetran travma nedeniyle yapılan torakoabdominal ameliyatlarda diyafram dikkatlice eksplore edilmelidir.

Keywords : Diyafram yaralanması; tanı/cerrahi; penetran travma
Viewed : 10277
Downloaded : 2422