ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yüksek HbA1c koroner arter bypass greftleme cerrahisi sonrası infeksiyon için bir risk faktörü müdür?
Deniz Göksedef, Suat Nail Ömeroğlu, Emine Şeyma Denli Yalvaç, Macit Bitargil, Gökhan İpek
Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Cerrahpaşa University, İstanbul
Amaç: Koroner arter bypass greftleme ameliyatı sonrasında glikosilat hemoglobin (HbA1c)’nin etkileri ve ameliyat sırası glikoz seviyelerinin erken dönem sonuçları karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Nisan 2007 - Aralık 2008 tarihleri arasında kliniğimizde koroner arter bypass greftleme ameliyatı olan 150 hasta (106 erkek 44 kadın; ort. yaş 61.69±10.06 yıl; dağılım 37-84 yıl) ileriye dönük olarak çalışmaya dahil edildi. Diyabetik olmayan hastalar da dahil her hastaya ameliyat sırası glikoz kontrolü için Portland protokolü uygulandı.

Bulgular: İki hastada mediyastenit görüldü (%1.3). Yüksek HbA1c seviyelerinin erken dönemde enfeksiyoz komplikasyonları etkilemediği görüldü, buna karşın ameliyat sırası ortalama glikoz seviyesi yüksek hastalarda mediyastenit (%0’a karşın %3, p=0.01) ve lokal sternal infeksiyonlara (%2.3’e karşın %12.1, p=0.002) daha sık rastlandı.

Sonuç: Koroner arter bypass greftleme ameliyatı sırasında yapılan yetersiz glikoz kontrolü ameliyat sonrası enfeksiyöz komplikasyon sıklığını olumsuz etkiler, ancak yüksek HbA1c seviyeleri ameliyat sonrası infeksiyon komplikasyonu için herhangi bir risk oluşturmaz.

Keywords : Koroner arter bypass greftleme ameliyatı; glikosilat hemoglobin; hemoglobin A1c; infeksiyon
Viewed : 13471
Downloaded : 3263